Muusikkojen Sairauskassan tarkoituksena on edistää muusikkojen mahdollisuuksia terveytensä hoitamiseen ja vähentää työkyvyttömyysajasta mahdollisesti aiheutuvia ansionmenetyksiä. Sairauskassan maksamat korvaukset ovat toissijaisia mm. Kelalta ja työnantajalta tuleviin korvauksiin nähden. Sairauskassa korvaa ainoastaan Suomessa tapahtuneen hoidon.

Muusikkojen Sairauskassan toimintapiirin muodostavat 16 vuotta täyttäneet, mutta alle 68-vuotiaat Muusikkojen liiton jäsenet. Kassan toimintapiiriin eivät kuulu T-maksuluokassa olevat jäsenet.

Päiväraha

Muusikkojen Sairauskassa suorittaa jäsenelleen työkyvyttömyysajalta päivärahaa jokaiselta ennen sairautta sovitulta, mutta hakijan sairauden vuoksi menetetyltä työpäivältä, kunnes oikeus Kelan päivärahaan alkaa. Kelan karenssiaika, jolta Kela ei maksa korvausta, on sairastumispäivä + yhdeksän sitä seuraavaa arkipäivää. Sairauskassan päivärahaa ei makseta työkyvyttömyyden alkamispäivältä, joten yhden päivän työkyvyttömyyden perusteella ei kannata tehdä päivärahahakemusta.

Kelan maksaman korvauksen lisäksi Sairauskassan päiväraha on toissijainen muun muassa työnantajan maksamaan sairausajan palkkaan nähden. Lyhyissä, alle kuukauden jatkuneissa työsuhteissa työnantaja on työsopimuslain mukaan velvollinen maksamaan puolet sovitusta palkasta.

Täyden päivärahan määrä on sovitun palkan määrä, kuitenkin enintään 90 euroa.

Mikäli jäsenellä on oikeus saada sairausajaltaan työnantajalta osa sovitusta palkasta, maksetaan jäsenelle osittaista päivärahaa. Osittaisen päivärahan suuruus on täyden päivärahan ja työnantajan palkanmaksuvelvollisuuden erotus. Nykyisen lain mukaan työnantajalla on usein velvollisuus maksaa vähintään osa sovitusta palkasta, mikäli työsuhde on alkanut ennen sairastumista.

Selvityksen työnantajan palkanmaksuvelvollisuudesta ja menetetyistä ansoista antaa työnantaja päivärahahakemuksen kääntöpuolella olevalla lomakkeella.

Mikäli työkyvyttömyys on kestänyt niin pitkään, että oikeus Kelan korvaukseen on alkanut, on korvausta haettava ensin Kelalta. Tämän jälkeen voi tehdä Kelan karenssiaikaa koskevan päivärahahakemuksen Sairauskassalle. Hakemukseen on tällöin liitettävä Kelan päätös.

Päivärahahakemuksen liitteiksi tarvitaan verokortti, työnantajan todistus menetetyistä työpäivistä ja palkoista sekä alkuperäinen lääkärintodistus. Silloin kun korvausta haetaan ensin Kelalta, on muistettava pyytää Sairauskassaa varten Kelan oikeaksi todistama jäljennös lääkärintodistuksesta.

Sairauskassan maksamasta päivärahasta suoritetaan ennakonpidätys.

Hammashoitokorvaus

Muusikkojen Sairauskassa korvaa hammashoidosta tai proteettisesta hammashoidosta aiheutuneita kustannuksia vähintään vuoden kassaan kuuluneelle jäsenelleen enintään 135 euroa kalenterivuoden aikana annetun hoidon kustannuksista. Mikäli hoito on välttämätöntä ammattitaidon tai ammatin esteettisten edellytysten säilyttämiseksi, on mahdollista saada lisäkorvaus, jonka määrä on enintään 90 euroa kalenterivuoden aikana annetun hoidon kustannuksista. Se, mikä on ammattitaidolle välttämätöntä, arvioidaan kussakin yksittäistapauksessa erikseen. Esimerkiksi puhallinsoittajille annettu hammashoito on useimmiten katsottu ammattitaidolle välttämättömäksi.

Esteettisenä hammashoitona voidaan korvata etu- ja kulmahampaiden hoitoa.

Hammashoitokorvaus on toissijainen mm. työnantajalta tai Kelalta saatuun korvaukseen nähden. Tämän vuoksi Sairauskassalle kannattaa tehdä hakemus korvaamatta jääneestä osasta vasta sen jälkeen, kun muualta tulevasta korvauksesta on saatu korvauspäätös. Tosite Kelan tai työnantajan korvauksesta on liitettävä hakemukseen.

Sairauskassalle tehtävään korvaushakemukseen on muistettava aina liittää hammaslääkäriltä saatava hoitoerittely ja hammaslääkäripalkkion maksukuitti alkuperäisinä. Mikäli nämä paperit jätetään Kelalle, on Sairauskassalle tehtävään hakemukseen liitettävä Kelan oikeaksi todistamat jäljennökset.

Jos korvausta saadaan esimerkiksi työehtosopimuksen mukaan vuosittain työnantajalta, on hakemukseen liitettävä tositteet työnantajan korvauksen käytöstä ko. vuonna.

Korvaus kuulotutkimuskuluista

Muusikkojen Sairauskassa korvaa työterveyshuollon ulkopuolella oleville jäsenilleen kuulon tutkituttamisesta aiheutuneita kustannuksia 45 euroon asti kerran kolmessa vuodessa. Mikäli täyden korvauksen tutkimuskustannuksista saa muualta, on se ensisijainen korvausmuoto Sairauskassan korvaukseen nähden.

Muina edellytyksinä tämän korvauksen maksamiselle on kuuden kuukauden jäsenyys Sairauskassassa ja tositteet tutkimuksesta ja tutkimuskuluista.

Kuulosuojaimet

Muusikkojen Sairauskassa korvaa osan ammattikäytössä tarvittavien yksilöllisten kuulosuojainten hankintahinnasta. Korvausta maksetaan sellaisille Sairauskassan jäsenille, joilla ei ole työnantajaa, jonka lakisääteiseen työsuojeluvelvoitteeseen melusuojaus sisältyy.

Korvattaviksi suojaimiksi on toistaiseksi hyväksytty seuraavat suojaimet:

Sairauskassan korvausosuus on 50 % kuulosuojainten hankintakustannuksista, kuitenkin enintään 80 euroa.

  • Korvauksen edellytyksenä on vähintään 18 kuukautta jatkunut Sairauskassan jäsenyys
  • melutyö, jossa kuulosuojainten käyttö on kuulonalenemien välttämiseksi perusteltua
  • Sairauskassalta ennen kuulosuojainten hankkimista saatu korvaussitoumus
  • korvattava suojain on jokin em. yksilöllisistä musiikkityökäyttöön soveltuvista yksilöllisistä tulppamaisista suojaimista

Kuulosuojainkorvauksen hakumenettely

  1. Täytä hakemuslomake ja toimita se liiton toimistoon. Lomakkeen voit tulostaa tämän sivun alalaidasta tai noutaa Muusikkojen liiton toimistosta.
  2. Hakemus käsitellään Muusikkojen Sairauskassassa, ja myönteisessä tapauksessa Sairauskassa antaa kirjallisen korvaussitoumuksen.
  3. Korvaussitoumuksen saatuaan korvauksen hakija voi hankkia kuulosuojaimet.
  4. Ostaja maksaa omavastuun, minkä jälkeen kuulosuojainten toimittaja laskuttaa omavastuun ylittävän osuuden suoraan Sairauskassalta.

Sairaalan ja terveyskeskuksen hoitopäivämaksut

Muusikkojen Sairauskassa korvaa sairaalan ja terveyskeskuksen hoitopäivämaksuja enintään keskussairaalan muun kuin psykiatrisen toimintayksikön alimman maksuluokan mukaiseen määrään saakka ja enintään 10 vuorokaudelta (hoito vuodeosastolla) saman sairauden johdosta.

Edellytyksenä hoitopäivämaksujen korvaamiselle on vähintään kuuden kuukauden jäsenyys Sairauskassassa. Liitteeksi hakemukseen on oheistettava kuitti hoitopäivämaksuista sekä tosite hoitopäivien lukumäärästä.

Ikäkausiterveystarkastus 45- ja 55-vuotiaille

Muusikkojen Sairauskassan jäsen voi saada korvauksen terveystarkastuksesta aiheutuneista kuluista. Parhaassa tapauksessa Sairauskassa korvaa jopa kaikki terveystarkastuskulut. Tarkoituksena on aktivoida vakituisen työterveyshuollon ulkopuolella olevat jäsenet tarkistuttamaan oma terveydentilansa eli käymään terveystarkastuksessa. Kyse on muusikkojen ikäkausiterveydenhuollon edistämisestä. Korvausmuoto on iän perusteella rajattu koskemaan 45- ja 55-vuotiaita Sairauskassan jäseniä. Jäsenellä on oikeus käydä terveystarkastuksessa sen kalenterivuoden aikana, jona hän täyttää 45 tai 55 vuotta.

Korvausoikeuden tavoitteena on saada esimerkiksi freelance-pohjalta toimivat jäsenet terveystarkastukseen – vakituisen työnantajan puuttuessa henkilöllä ei aina ole työnantajan järjestämää työterveyshuoltoa eikä mahdollisuutta tiettyyn ikään liittyvään terveydentilan kartoitukseen.

Perusterveystarkastuksia suoritetaan periaatteessa sekä kunnallisen että yksityisen puolen sairaaloissa, lääkäriasemilla ja terveyskeskuksissa. Käytännössä esimerkiksi pääkaupunkiseudulla kunnallisen puolen terveyskeskukset ovat rajoittaneet terveystarkastusten toimittamista resurssipulan vuoksi. Asiaa kannattaa toki tiedustella omalta lääkäriltä. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella tilanne on parempi ja myös kunnallisen puolen yksiköt suorittavat terveystarkastuksia. Yleensä tästä peritään vain normaali terveyskeskusmaksu. Yksityisellä puolella tilanne on sikäli parempi, että terveystarkastuksen saa varattua ongelmitta. Toisaalta tarkastuksen kustannukset ovat korkeammat.

Terveystarkastuskuluina korvataan yleislääkärin suorittamasta tutkimuksesta ja tähän liittyvistä laboratorio- ja röntgenkuluista jäsenelle enintään 100 euroa. Korvausoikeus ei näin ollen koske erikoislääkärin suorittamia tutkimustoimenpiteitä. Lisäksi oikeus korvaukseen koskee Kelan osuuden ylittävää määrää. Mikäli Kela ei omien säännöstensä nojalla korvaa terveystarkastuksesta aiheutuneita kuluja lainkaan, on Sairauskassan maksama korvaus kuitenkin enintään 100 euroa loppuosan jäädessä jäsenen itsensä maksettavaksi. Terveystarkastuksen yhteydessä – sitä tilattaessa – onkin syytä varmistaa esimerkiksi lääkäriltä onko syntyvä kulu Kelan korvauspiirissä.

Terveystarkastuskorvauksen saaminen edellyttää vähintään kuuden kuukauden jäsenyyttä Sairauskassassa. Lisäksi korvausta on haettava viimeistään kuuden kuukauden kuluttua terveystarkastuksesta.

Hakumenettely

Korvausta Muusikkojen Sairauskassalta on haettava kuuden kuukauden kuluessa korvausperusteen syntymisestä. Tämän määräajan jälkeen voi Sairauskassan hallitus myöntää korvauksen vain erityisestä syystä.

Korvauksen hakemista varten saa Muusikkojen liiton toimistosta tai netistä hakemuslomakkeen. Lomakkeista käyvät ilmi myös kussakin tapauksessa tarvittavat liitteet.

Kuulosuojainkorvauksen saamiseksi Sairauskassalta haetaan korvaussitoumus ennen suojainten hankkimista. Muut korvaukset maksetaan kuittia/lääkärintodistusta vastaan suoraan hakijalle.

Hakulomakkeita voi tilata Muusikkojen liiton toimistosta.

Hakemuslomakkeet

Tulosta, täytä ja lähetä tarvittavine liitteineen osoitteeseen
Muusikkojen Sairauskassa c/o Muusikkojen liitto, Pieni Roobertinkatu 16, 00120 Helsinki.

Hakemuksen liitteet

Tärkeimmät hakemukseen liitettävät paperit ovat tavallisesti lääkärintodistus, hammaslääkärin hoitoerittely, hammaslääkäripalkkion tai kuulotutkimuksen maksukuitti, Kelan korvauspäätös, kuitti Kelan maksamasta hammashoitokorvauksesta ja selvitys mahdollisesti muualta saadusta korvauksesta. Päivärahahakemuksiin on liitettävä myös verokortti ja työnantajan selvitys menetetyistä työpäivistä. Hoitopäivämaksuhakemuksiin tulee liittää kuitti maksuista ja tosite hoitopäivien lukumäärästä.

Karenssiajat

Karenssiajoilla tarkoitetaan sitä vähimmäisjäsenyysaikaa, joka on edellytyksenä korvausten saamiselle.

Muusikkojen Sairauskassan sääntöjen mukaan työkyvyttömyysajan päivärahaa, sairaalan ja terveyskeskuksen hoitopäivämaksuja (hoito vuodeosastolla) ja korvauksia kuulotutkimuksesta aiheutuneista kustannuksista voidaan maksaa jäsenelle, joka on kuulunut Sairauskassaan vähintään kuuden kuukauden ajan.

Hammashoidosta aiheutuneista kustannuksista voidaan korvausta maksaa jäsenelle, joka on kuulunut Sairauskassaan vähintään yhden vuoden ajan.

Kuulosuojainkorvauksen edellytyksenä on vähintään 18 kuukauden jäsenyys Sairauskassassa.