Mielenilmaukset ja työnseisaukset

Oikeus osallistua mielenilmauksiin on Suomen perustuslaissa turvattu oikeus. Jokaisella on oikeus lupaa hankkimatta järjestää kokouksia ja mielenosoituksia sekä osallistua niihin (PL 13 §). Tähän liittyy läheisesti yhdistymisvapaus, johon sisältyy oikeus ilman lupaa perustaa yhdistys, kuulua tai olla kuulumatta yhdistykseen ja osallistua yhdistyksen toimintaan. Samoin on turvattu ammatillinen yhdistymisvapaus ja vapaus järjestäytyä muiden etujen valvomiseksi. Työtaisteluista säädetään tarkemmin mm. laissa työriitojen sovittelusta.

Alla on koottuna lyhyesti tyypillisimmät mielenilmaus- ja työtaistelutilanteet.

Poliittinen mielenilmaus/mielenosoitus

Poliittinen mielenilmaus on toimi, joka kohdistuu poliittista päättäjää kuten maan hallitusta kohtaan ja siten eroaa työehtosopimukseen kohdistuvista työnseisauksista ja mielenilmauksista.

Poliittinen mielenilmaus on laillinen Suomessa. Työntekijä voi poistua työpaikalta kesken työvuoron tai olla tulematta lainkaan työvuoroon osallistuakseen mielenilmaukseen poliittista päättäjää kohtaan. Poliittiseen mielenilmaukseen osallistumisesta ei tarvitse tehdä ennakkoilmoitusta, mutta poissaolosta tulee ilmoittaa työnantajalle samoin kuin muistakin laillisista poissaoloista. Poissaolon ajalta ei makseta palkkaa.

Koska kyse on laillisesta mielenilmauksesta, työntekijään ei saa kohdistaa haitallisia seuraamuksia, kuten irtisanomisuhkaa tai muita sanktioita, osallistumisen vuoksi.

Jos mielenilmaukseen osallistuvien poissaolon vuoksi töiden järjestäminen ei onnistu työpaikalla, on työvalmiudessa oleville työntekijöille maksettava palkka myös siltä ajalta, kun he ovat ilman työtä.

Jos työntekijän poissaolo johtuu poliittiseen mielenilmaukseen osallistumisen lisäksi myös jostain muusta syystä, kuten sairaudesta tai vuosilomasta, noudatetaan ns. aikaprioriteettiperiaatetta. Sen mukaan poissaolon syyksi katsotaan se syy, joka on ilmennyt ensin, ja palkanmaksuvelvollisuus määräytyy sen perusteella.

Lakko

Lakko on töiden väliaikaista keskeyttämistä. Lakolla tai työnseisauksella tarkoitetaan sitä, että tiettyjä töitä ei tehdä tiettynä aikana. Lakosta ja sen laajuudesta päättää aina liiton hallitus eli se on järjestöpoliittinen toimenpide, joka on jäseniä sitova.

Lakossa ovat työt, eivät henkilöt. Lakossa olevan palvelussuhde (työ- tai virkasuhde) pysyy voimassa lakon aikana, mutta palkkaa ei makseta. Lakon piiriin kuuluvalla työntekijällä ei ole työntekovelvollisuutta, eikä työnantajalla ole lakkolaiseen nähden työnjohto-oikeutta eikä muutakaan määräämisvaltaa. Työnantaja ei saa painostaa ammattiliiton järjestämään lakkoon osallistuvia työntekijöitä millään tavalla.

Laillinen työnseisaus/lakko

Kun voimassa oleva työ- tai virkaehtosopimus on päättynyt, alkaa niin kutsuttu sopimukseton tila. Tuolloin erilaiset työtaistelutoimet ovat laillisia eikä työrauhavelvollisuus enää sido osapuolia. Laillisen lakon voi panna toimeen työehtosopimuksen sopijajärjestö. Lakosta on annettava ennakkoilmoitus (eli lakkovaroitus).

Laiton työnseisaus/lakko

Lakko-oikeus kuuluu lähtökohtaisesti työntekijöiden oikeuksiin. Lakko on laiton, jos se toimeenpannaan työehtosopimuksen ja työrauhavelvoitteen voimassa ollessa tai lain vastaisesti. Laittomasta lakosta voidaan ammattiliitto tai ammattiosasto tuomita hyvityssakkoon. Usein laittomista lakoista puhuttaessa kyse on lyhyistä ulosmarsseista, jotka kohdistuvat paikallistason erimielisyyksiin.


Keskeistä mielenilmaisuihin ja työtaisteluihin liittyvää termistöä:

Ammattiliitto kieltää jäseniään hakemasta tietyn työnantajan palvelukseen. Hakusaarto on pätevä syy työstä kieltäytymiselle. Jos olet työtön työnhakija, voit jättää hakematta työvoimaviranomaisen tarjoamaa ja saarron piirissä olevaa työtä. Karenssia ei tällöin aseteta.

Ammattiliiton maksama korvaus ansionmenetyksestä lakossa oleville jäsenille. Lakkoavustusta haetaan liiton sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Liiton hallitus päättää lakkoavustuksen määrän lakkokohtaisesti. Avustus on veronalaista tuloa.

Liiton hallitus määrittelee lakkorajat eli sen, mitä töitä ja työpaikkoja lakko koskee. Työtaisteluilmoituksessa eli lakkovaroituksessa ilmoitetaan työt, joita lakko koskee. Kyseisiä töitä ei tehdä – riippumatta siitä, onko työn tekijä liiton jäsen vai ei.

Lakkotoimikunta hoitaa lakkoon liittyviä tehtäviä, muun muassa pitää yhteyttä lakossa olevien työpaikkojen luottamusmiehiin ja yhdyshenkilöihin. Lakkotoimikuntien luonne ja toimialue riippuu aina lakon luonteesta. Lakkotoimikuntia voi olla alueellisia, paikallisia ja työpaikkakohtaisia.

Lakon paikallisjohto nimeää lakkovahdit. Lakkovahdin tehtävä on valvoa lakon toteutumista. Lakkovahti kehottaa lakonalaiseen työhön pyrkiviä pois työpaikalta.

Lakkovaroituksella tarkoitetaan ilmoitusta, joka tulee jättää valtakunnansovittelijalle ja työnantajalle. Ilmoitus on jätettävä kirjallisena viimeistään 14 päivää ennen suunnitellun lakon aloitusta. Siinä määritellään työtaistelun kesto, toteuttamistapa, syyt ja laajuus.

Kun ammattiliitto ja työnantajaliitto molemmat omalta osaltaan pääsevät sopuun uuden työehtosopimuksen sisällöstä, syntyy ns. neuvottelutulos. Liiton hallitus hyväksyy neuvottelutuloksen. Vasta tämän jälkeen voidaan sanoa, että työehtosopimus on syntynyt. Neuvottelutuloksesta ei anneta yksityiskohtaista tietoa ennen sen hyväksymistä.

Poliittinen eroaa työehtosopimukseen kohdistuvasta työnseisauksesta. Poliittinen lakko tai mielenilmaus on laillinen ja niiden ensisijaiset tavoitteet eivät liity työehtoihin, vaan työtaistelulla ja mielenilmauksilla ajetaan poliittisia tai yhteiskunnallisia päämääriä. Työnantaja ei voi kieltää tällaiseen osallistumista työajalla. Se on hyväksyttävä syy poissaololle.

Rikkuri on henkilö, joka tekee lakonalaista työtä tai ei noudata liiton päätöksiä työtaistelusta. Rikkuri voi olla myös muun ammattiliiton jäsen tai järjestäytymätön, joka rikkoo lakkoa.

Sopimukseton tila syntyy, kun työehtosopimus on irtisanottu, sen voimassaolo on päättynyt ja neuvottelut työnantajaliiton kanssa ovat katkenneet.

Tukilakko tarkoittaa lakkoa, jolla osoitetaan tukea jonkin toisen alan tai ammattiliiton lakossa oleville. Tukilakko on laillinen työtaistelutoimenpide, jos tarvittavat ennalta ilmoittamisajat ja muotoseikat täyttyvät.

Työntekijäjärjestön ja työnantajajärjestön (tai yksittäisen työnantajan) välinen sopimus työsuhteen ehdoista.

Työrauhavelvoite sitoo työnantajaa ja työntekijöitä työehtosopimuksen ollessa voimassa. Työ- ja virkaehtosopimuslakien mukaan työ- ja virkaehtosopimuksen voimassa ollessa sopimusosapuolet eivät saa ryhtyä sellaisiin työtaistelutoimenpiteisiin, jotka kohdistuvat kyseiseen työ- tai virkaehtosopimukseen.

Työsulku on työnantajan toteuttama työtaistelutoimenpide. Työsulku tarkoittaa sitä, että työnantaja estää työntekijöitä pääsemästä työhön, keskeyttää heidän palkanmaksunsa ja julistaa työpaikan suljetuksi niin, että henkilöstö ei pääse tekemään työsulun piirissä olevaa työtä.

Työtaistelu on joukkotoimi, jossa pyritään painostamaan toista neuvotteluosapuolta. Työtaistelukeinoja ovat mm. lakko, ylityö- ja vuoronvaihtokielto, hakusaarto sekä ulosmarssi.

Työtaistelu on painostuskeino. Sitä käytetään esimerkiksi työ- ja virkaehtosopimusneuvotteluiden aikana, jos sopimukseen ei päästä.

Työtaisteluoikeus kuuluu Euroopan ihmisoikeussopimuksen takaaman ammatillisen järjestäytymisvapauden suojan piiriin.

Lakko-oikeus on yleismaailmallinen ja hyväksytty työntekijöiden perusoikeus.

Valtakunnansovittelija sovittelee työriitoja ja auttaa osapuolia löytämään ratkaisun umpikujaan ajautuneessa neuvottelutilanteessa. Valtakunnansovittelija kutsuu osapuolet neuvotteluun ja siihen on liittojen osallistuttava.

Valtakunnansovittelija kuulee molempia osapuolia ja tekee sovintoesityksen. Sovintoesitys menee työnantajaliiton ja ammattiliiton päättäviin elimiin käsiteltäväksi. Sovintoesitys tulee hyväksyä tai hylätä sellaisenaan. Sovintoesitys on salainen, niin kauan, kuin hallinnot sitä käsittelevät.

Ulosmarssi on painostustoimenpide, jossa työntekijät keskeyttävät työnsä ja poistuvat työpaikalta, yleensä melko lyhyeksi ajaksi.

Keskusjärjestöjen yhdessä sopima laaja lakko.

Ylityökiellon aikana työntekijät noudattavat säännöllistä työaikaa, mutta eivät tee ylityötä tai lisätyötä. Ylityökieltoon voidaan liittää myös vuoronvaihtokielto. Vuoronvaihtokielto tarkoittaa sitä, että työtä tehdään suunniteltujen työvuorolistojen mukaisesti eikä vuoroja työnantajan pyynnöstä vaihdeta, ellei siihen ole perusteltua syytä. Ylitöiden tekeminen lopetetaan.


Lisätietoa työtaistelutoimista ja lakkoavustuksesta löydät Muusikkojen liiton Jäsensivuilta.