Vakuutukset ja kassat

Työttömyyskassa Finka fuusioitui uuteen A-kassaan vuoden 2022 alusta alkaen.  Työttömyyskassan jäsenmaksu vuonna 2024 on 8 €/kk.

Pysyvästi edullinen henkivakuutus – pariturvana vieläkin edullisemmin

Saat henkivakuutuksen pysyvästi edulliseen jäsenetuhintaan. Henkivakuutus korvaa sekä sairaudesta että tapaturmasta johtuvan kuoleman. Hyödynnä jäsenetu ja laajenna perheesi vakuutusturvaa!

Muusikkojen liiton jäsenenä voit hankkia merkittävästi edullisimman henkivakuutuksen 61 % normaalihintoja edullisemmin. Etua jo hyödyntäneet jäsenet säästävät keskimäärin 511 euroa vuodessa.

Henkivakuutus turvaa perheesi taloushuolilta, jos sinulle sattuisi pahin. Vakuutuksen voit hankkia joko vain itsellesi tai vieläkin edullisempana pariturvana itsellesi ja puolisollesi. Pariturvassa riittää, että toinen vakuutetuista on Muusikkojen liiton jäsen.

Laske henkivakuutuksesi hinta näppärästi osoitteessa kalevavakuutus.fi

Vakuutuksen myöntäjäyhtiö on yhteistyökumppanimme Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva, jonka asiakas- ja korvauspalvelusta vastaa If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike.

Muusikkojen Sairauskassa on vakuutuskassa, joka toimii vakuutuskassalaissa (948/2021) tarkoitettuna sosiaalista henkilövakuutustoimintaa harjoittavana niin sanottuna täydennyskassana. Kassan tarkoituksena on kassan säännöissä määriteltyjen etuuksien myöntäminen sen toimintapiirissä oleville vakuutetuille.

Etuuksilla pyritään turvaamaan ja edistämään kassan toimintapiirissä olevien esittävien säveltaiteilijoiden sosiaalista asemaa ja ammatinharjoittamisen edellytyksiä. Toiminnan tarkoituksena on erityisesti edistää musiikin esittäjien mahdollisuuksia terveytensä hoitamiseen, ehkäistä työhyvinvointia ja -kykyä uhkaavia terveysriskejä sekä vähentää työkyvyttömyysajasta mahdollisesti aiheutuvia ansionmenetyksiä.

Kassan sääntömääräisiä etuuksia ovat korvaukset hammashoidosta, kuulontutkimuksista  ja kuulosuojainten hankinnasta, sairaalan ja terveyskeskusten hoitopäivämaksuista, sairausajan omavastuuajalle sattuneista ansionmenetyksistä sekä Kelan kuntoutuspsykoterapiaan hakeutumisessa edelletystä psykiatrin konsultaatiosta.

Kassan maksamat korvaukset ja etuudet ovat toissijaisia muilta tahoilta, esimerkiksi Kelalta ja työnantajalta tuleviin korvauksiin nähden. Sairauden hoito- ja tutkimuskuluja korvataan ainoastaan Suomessa tapahtuneesta hoidosta.

Kassan toimintapiiriin kuuluvat 16 vuotta täyttäneet Muusikkojen liiton osastojen henkilöjäsenet eläkeläisjäseniä lukuun ottamatta.

Muusikkojen liitto maksaa jäsentensä puolesta vakuutusmaksut – liittyessään liiton osaston jäseneksi henkilö on jäsenetuutena automaattisesti vakuutettu ja siten kassan toimintapiirissä. Lisäksi toimintapiiriin voivat kuulua sellaiset Suomessa musiikin esittäjän tai vastaavaa esittävän taiteilijan ammattia harjoittavat henkilöt, joilla on asiakassopimus Gramexin kanssa. Nämä henkilöt voivat tulla hakemuksesta omalla kustannuksellaan vakuutetuiksi kassan hallituksen päätettyä vakuutussuhteen alkamisesta.

Vakuutussuhde kassaan päättyy

 • sen kalenterikuukauden lopussa, jona vakuutettu on ilmoittanut siirtyvänsä liiton/osaston eläkeläisjäseneksi, tai
 • vakuutetun erotessa Muusikkojen liitosta tai muuten lakatessaan kuulumasta sen toimintapiiriin, tai
 • vapaaehtoisesti vakuutetun tehtyä kassalle eroamista koskevan kirjallisen ilmoituksen.

Päiväraha

Muusikkojen Sairauskassa suorittaa vakuutetulle työkyvyttömyysajalta päivärahaa jokaiselta ennen sairautta sovitulta, mutta hakijan sairauden vuoksi menetetyltä työpäivältä, kunnes oikeus Kelan päivärahaan alkaa. Korvausta maksetaan siis Kelan karenssiajalta. Karenssipäiviä ovat sairastumispäivä sekä yhdeksän sitä seuraavaa arkipäivää. Kassan päivärahaa ei makseta työkyvyttömyyden alkamispäivältä, joten yhden päivän työkyvyttömyyden perusteella ei kannata tehdä päivärahahakemusta. YEL-vakuutetuilla yrittäjillä oikeus Kelan sairauspäivärahaan alkaa sairastumispäivää seuraavasta päivästä, mistä syystä myöskään YEL-vakuutettujen yrittäjien ei kannata hakea kassan päivärahaa työkyvyttömyyden alkamispäivältä.

Täyden päivärahan määrä on sovitun palkan määrä, kuitenkin enintään 90 euroa.

Sairauskassan päiväraha on toissijainen muun muassa työnantajan maksamaan lakisääteiseen sairausajan palkkaan nähden. Lyhyissä, alle kuukauden jatkuneissa työsuhteissa työnantaja on työsopimuslain mukaan velvollinen maksamaan Kelan karenssiaikaan sattuneista menetetyistä työpäivistä puolet sovitusta palkasta. Yli kuukauden jatkuneissa työsuhteissa sairausajan palkan määrä on vastaavasti 100 %. Työnantajan palkanmaksuvelvollisuus on voimassa edellyttäen, että työnteko on alkanut ennen sairastumista. Kassa voi kuitenkin maksaa päivärahaa siitä huolimatta, että työnteko ei ehtinyt alkaa, kunhan muut päivärahan maksamisen edellytykset täyttyvät.

Mikäli vakuutetulla on oikeus saada sairausajaltaan työnantajalta osa sovitusta palkasta, maksetaan hakijalle osittaista päivärahaa. Osittaisen päivärahan suuruus on täyden päivärahan ja työnantajan maksettavana olevan sairausajan palkan erotus.

Jos olit ansiopäivärahaa saava työtön työnhakija välittömästi ennen sairastumista, maksaa työttömyyskassa Kelan omavastuuajalta ansiopäivärahaa, kunnes oikeus Kelan sairauspäivärahaan alkaa. Näissä tapauksissa Muusikkojen Sairauskassa ei maksa päivärahaa sairauden takia menetetyiltä työpäiviltä.

Selvityksen työnantajan palkanmaksuvelvollisuudesta ja menetetyistä ansoista antaa työnantaja päivärahahakemuksen kääntöpuolella olevalla lomakkeella.

Mikäli työkyvyttömyys on kestänyt niin pitkään, että oikeus Kelan korvaukseen on alkanut, on korvausta haettava ensin Kelalta. Tämän jälkeen voi tehdä Kelan karenssiaikaa koskevan päivärahahakemuksen kassalle. Hakemukseen on tällöin liitettävä Kelan päätös.

Päivärahahakemuksen liitteiksi tarvitaan verokortti, työnantajan todistus menetetyistä työpäivistä ja palkoista sekä lääkärintodistus. Silloin kun korvausta haetaan ensin Kelalta, on muistettava pyytää kassaa varten Kelan oikeaksi todistama jäljennös lääkärintodistuksesta.

Kassan maksamasta päivärahasta toimitetaan ennakonpidätys ja maksetaan sairausvakuutuslain mukainen päivärahamaksu.

Kuntoutuspsykoterapian lausuntokulujen korvaus

Muusikkojen Sairauskassa korvaa psykiatrin lausunnosta aiheutuvia kustannuksia Kelan kuntoutuspsykoterapiaan hakeutumisessa. Kuluja korvataan enintään 160 euroa kalenterivuodessa. Etuus koskee hoitojaksoja, jotka ovat alkaneet 1. tammikuuta 2023 tai sen jälkeen. Korvaus koskee käytännössä yksityisen terveydenhuollon puolella annettuja psykiatrian erikoislääkärin antamia hoitojaksoja, joiden tarkoituksena on antaa B-lausunto Kelan kuntoutuspsykoterapian soveltumisesta hakijan työkyvyn palauttamiseksi.

Julkisen terveydenhuollon puolella psykiatrian erikoissairaanhoidon yksikössä (psykiatrian poliklinikka, mielenterveystoimisto, psykiatrian osasto) työskentelevien lääkäreiden lausunnot rinnastetaan psykiatrian erikoislääkärin lausuntoihin. Julkista terveydenhuoltoa koskevan asiakasmaksulain mukaan asiakasmaksua ei peritä muun muassa kuntoutukseen liittyvistä lääkärinlausunnoista.

Hakemus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa vakuutustapahtuman toteamisesta eli B-lääkärinlausunnon antamisesta. Lisäksi hakijalta edellytetään, että hän on ollut kassassa vakuutettuna eli liiton jäsenenä vähintään kuuden kuukauden ajan ennen psykiatrin kolmen kuukauden hoitojakson alkamista.

Hakemus tehdään kassalle jälkikäteen ja siihen on liitettävä lääkärinlasku psykiatrin hoitojaksolta, maksutosite sekä B-lääkärinlausunto tai muu vastaava lääkärinlausunto. Jos hakija saa korvausta kolmen kuukauden hoitojaksolta Kelalta tai muulta mahdolliselta ulkopuoliselta taholta, tästä on esitettävä selvitys.

Lisätietoa kuntoutuspsykoterapiaan hakeutumisesta löytyy muun muassa Kelan sivulta.

Hammashoitokorvaus

Muusikkojen Sairauskassa korvaa hammashoidosta tai proteettisesta hammashoidosta aiheutuneita kustannuksia vähintään vuoden kassaan kuuluneelle vakuutetulle enintään 160 euroa kalenterivuoden aikana annetun hoidon kustannuksista. Mikäli hoito on välttämätöntä ammattitaidon tai ammatin esteettisten edellytysten säilyttämiseksi, on mahdollista saada lisäkorvaus, jonka määrä on enintään 110 euroa kalenterivuoden aikana annetun hoidon kustannuksista. Ammattitaidolle välttämättömät hammashoidot arvioidaan kussakin yksittäistapauksessa erikseen. Esimerkiksi puhallinsoittajille annettu hammashoito on yleensä katsottu ammattitaidolle välttämättömäksi.

Esteettisenä hammashoitona voidaan korvata etu- ja kulmahampaiden hoitoa.

Hammashoitokorvaus on toissijainen muun muassa työnantajalta tai Kelalta saatuun korvaukseen nähden. Tämän vuoksi kassalle kannattaa tehdä hakemus korvaamatta jääneestä osasta vasta sen jälkeen, kun muualta tulevasta korvauksesta on saatu korvauspäätös. Tosite Kelan tai työnantajan korvauksesta on liitettävä hakemukseen.

Kassalle tehtävään korvaushakemukseen on muistettava aina liittää hammaslääkäriltä saatava hoitoerittely ja hammaslääkäripalkkion maksukuitti. Mikäli nämä paperit jätetään Kelalle, on kassalle tehtävään hakemukseen liitettävä Kelan oikeaksi todistamat jäljennökset.

Jos korvausta saadaan esimerkiksi työehtosopimuksen mukaan vuosittain työnantajalta, on hakemukseen liitettävä tositteet työnantajan korvauksen käytöstä kyseessä olevana vuonna.

Korvaus kuulotutkimuskuluista

Kassa korvaa työterveyshuollon ulkopuolella oleville vakuutetulle kuulon tutkituttamisesta aiheutuneita kustannuksia 45 euroon asti kerran kolmessa vuodessa. Mikäli täyden korvauksen tutkimuskustannuksista saa muualta, on se ensisijainen korvausmuoto kassan korvaukseen nähden.

Muina edellytyksinä tämän korvauksen maksamiselle on kuuden kuukauden vakuutettuna olo kassassa sekä tositteet tutkimuksesta ja tutkimuskuluista.

Kuulosuojaimet ja korvamonitorit

Kassa korvaa osan ammattikäytössä tarvittavien yksilöllisten kuulosuojainten ja korvamonitorien hankintahinnasta. Korvausta maksetaan kassan vakuutetuille, joilla ei ole sellaista työnantajaa, jonka lakisääteiseen työsuojeluvelvoitteeseen melusuojaus sisältyy.

Korvattaviksi suojaimiksi on toistaiseksi hyväksytty seuraavat suojaimet:

Korvattaviksi korvamonitoreiksi on hyväksytty seuraavat monitorit:

 • InEar LivePro 2, InEar LivePro 3, InEar LivePro 4, InEar StageDiver 2, InEar StageDiver 3, InEar StageDiver 4 ja InEar ProPhile 8
  www.kuuloverkko.fi/musiikki
 • Shure SE112, Shure SE215, Shure SE315, Shure SE425, Shure SE535, Shure SE846, Shure KSE1200, Shure KSE1500
 • Hearos PRO-sarjan kuulokkeet: PRO2, PRO3 ja PRO4 *
  www.hearos.fi
 • ACS Emotion Classic/Ambient, ACS Evolve Classic/Ambient, ACS Engage Classic/Ambient ACS Evoke2 Classic/Ambient, ACS PRO-Fit *
  Kuulotekniikka Hakala Oy

* Hintaetuja saatavilla Muusikkojen liiton jäsenille.

Kassan korvausosuus on 50 % kuulosuojainten hankintakustannuksista, kuitenkin enintään 100 euroa.

Edellytykset korvauksen saamiseksi:

 • Korvauksen edellytyksenä on vähintään 18 kuukautta jatkunut vakuutussuhde kassaan
 • Melutyö, jossa kuulosuojainten käyttö on kuulonalenemien välttämiseksi perusteltua
 • Kassalta ennen kuulosuojainten hankkimista saatu korvaussitoumus
 • Korvattava suojain on jokin edellä mainituista yksilöllisistä musiikkityökäyttöön soveltuvista yksilöllisistä tulppamaisista suojaimista

Kuulosuojainkorvauksen hakumenettely

 1. Täytä hakemuslomake ja toimita se liiton toimistoon. Lomakkeen voit tulostaa tämän sivun alalaidasta tai noutaa Muusikkojen liiton toimistosta.
 2. Hakemus käsitellään kassassa, ja myönteisessä tapauksessa kassa antaa kirjallisen korvaussitoumuksen.
 3. Korvaussitoumuksen saatuaan korvauksen hakija voi hankkia kuulosuojaimet.
 4. Ostaja maksaa omavastuun, minkä jälkeen kuulosuojainten toimittaja laskuttaa omavastuun ylittävän osuuden suoraan kassalta.

Sairaalan ja terveyskeskuksen hoitopäivämaksut

Kassa korvaa sairaalan ja terveyskeskuksen hoitopäivämaksuja enintään keskussairaalan alimman maksuluokan mukaiseen määrään saakka. Hoitopäivämaksuja korvataan enintään 10 vuorokaudelta vuodeosastohoidosta saman sairauden perusteella. Korvaus ei koske psykiatrista toimintayksikköä. Edellytyksenä hoitopäivämaksujen korvaamiselle on vähintään kuuden kuukauden vakuutussuhde kassassa. Hakemukseen on liitettävä kuitti hoitopäivämaksuista sekä tosite hoitopäivien lukumäärästä.

Hakumenettely

Korvausta on haettava kassalta kirjallisesti kuuden kuukauden kuluessa korvausperusteen syntymisestä. Tämän määräajan jälkeen kassan hallitus voi myöntää korvauksen vain erityisestä syystä.

Hakemuslomakkeen korvauksen hakemista varten saa Muusikkojen liiton toimistosta tai verkkosivuilta. Lomakkeista käyvät ilmi myös kussakin tapauksessa tarvittavat liitteet.

Kuulosuojainkorvauksen saamiseksi kassalta haetaan korvaussitoumus ennen suojainten hankkimista. Muut korvaukset maksetaan kuittia tai lääkärintodistusta vastaan suoraan hakijalle.

Hakulomakkeita voi tilata Muusikkojen liiton toimistosta.

Hakemuslomakkeet

Tulosta, täytä ja lähetä hakemuslomake liitteineen osoitteeseen
Muusikkojen Sairauskassa c/o Muusikkojen liitto, Pieni Roobertinkatu 16, 00120 Helsinki.

Hakemuksen liitteet

Tärkeimmät hakemukseen liitettävät asiakirjat ovat tavallisesti lääkärintodistus, lääkärinlausunto, hammaslääkärin hoitoerittely, hammaslääkäripalkkion tai kuulotutkimuksen maksukuitti, Kelan korvauspäätös, kuitti Kelan maksamasta hammashoitokorvauksesta ja selvitys mahdollisesti muualta saadusta korvauksesta. Päivärahahakemuksiin on liitettävä myös verokortti ja työnantajan selvitys menetetyistä työpäivistä. Hoitopäivämaksuhakemuksiin tulee liittää kuitti maksuista ja tosite hoitopäivien lukumäärästä.

Karenssiajat

Karenssiajoilla tarkoitetaan vakuutettuna olon tai vakuutussuhteen keston vähimmäisaikaa, joka on edellytyksenä korvausten saamiselle.

Kassan sääntöjen mukaan työkyvyttömyysajan päivärahaa, sairaalan ja terveyskeskuksen hoitopäivämaksuja vuodeosastohoidosta sekä korvauksia kuulotutkimuksesta ja kuntoutuspsykoterapian psykiatrin lausunnoista aiheutuneista kustannuksista voidaan maksaa vakuutetulle, jonka vakuutussuhde kassaan on kestänyt vähintään kuuden kuukauden ajan.

Hammashoidosta aiheutuneista kustannuksista voidaan korvausta maksaa vakuutetulle, jonka  vakuutussuhde kassassa on jatkunut vähintään yhden vuoden ajan.

Kuulosuojainkorvauksen edellytyksenä on vähintään 18 kuukauden vakuutussuhde kassassa.

Muusikkojen liiton Soitinvakuutus kattaa jäsenistön soittimet 3 000 euroon saakka 150 euron omavastuulla. Vakuutuksessa soittimiksi katsotaan ne instrumentit, jotka ovat musiikkikäyttöön myytäviä soittimia tai soitinlaitteita. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi tietokone tai puhelin eivät kuulu vakuutuksen piiriin, mutta esimerkiksi mikrofoni kuuluu.

Ruotsalaisen erikoisvakuuttaja Brookfieldin kanssa tehdyn sopimuksen mukainen vakuutus on voimassa niillä Muusikkojen liiton jäsenillä, joiden jäsenyys on kestänyt vähintään yhden kuukauden, ja jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa, lukuun ottamatta eläkeläismaksuluokkaa sekä vapaajäseniä. Vakuutusetu päättyy jäsenyyden päättyessä.

Vakuutus on voimassa ympäri maailman, ja se kattaa soittimen arvon 3 000 euroon saakka mikäli soitin vahingoittuu, varastetaan tai katoaa.

Vakuutus ei edellytä jäseniltä toimenpiteitä.

Mikäli haluat ottaa liiton Soitinvakuutuksen lisäksi laajemman vakuutuksen, voit ottaa sen 3 000 euron omavastuulla, jolloin liiton soitinvakuutus kattaa omavastuuosuuden 150 euroa ylittävältä osalta. Maksat itse laajennuksen, mutta Muusikkojen liitto on sopinut vakuuttajan kanssa edulliset jäsenhinnat.

Kysymyksiä ja vastauksia Soitinvakuutuksesta

Tähän listaan on kerätty yleisimpiä kysymyksiä ja vastauksia Soitinvakuutukseen liittyen.

Pitääkö minun tehdä jotain saadakseni vakuutuksen?

Sinun ei tarvitse itse tehdä mitään. Soitinvakuutus on automaattisesti voimassa, kun jäsenyytesi on kestänyt vähintään 30 päivää ja olet maksanut jäsenmaksusi, lukuun ottamatta T-eläkeläismaksuluokkaa sekä vapaajäseniä.

Pitääkö minun ilmoittaa vakuuttajalle, mitä instrumentteja omistan?

Sinun ei tarvitse ilmoittaa mitään tietoja. Ainoastaan mahdollisen vahingon sattuessa ilmoitetaan instrumentin tiedot vakuuttajalle.

Paljonko vakuutus maksaa minulle?

Vakuutus ei maksa jäsenelle erikseen mitään, vakuutusmaksun maksaa Muusikkojen liitto kaikille jäsenilleen.

Mikä on vakuutuksen maksimikorvaus?

3 000 euroa vahinkoa ja jäsentä kohden. Jos useampi soittimesi vahingoittuu tai varastetaan samalla kertaa, vakuutus kattaa ne yhteensä 3 000 euroon asti. Jos vahinko koskee samaan aikaan useampien jäsenten soittimia, jokainen jäsen voi hakea korvausta 3000 euroon asti.

Entä jos soittimeni on arvokkaampi kuin 3 000 euroa?

Tällöin voit hankkia liiton ottamaan vakuutuksen laajennuksen. Jäsen maksaa itse laajennuksen, mutta Muusikkojen liitto on sopinut vakuuttajan kanssa edulliset jäsenhinnat. Ostaaksesi laajennusosan, klikkaa tästä.

Mitä teen, jos vahinko sattuu?

Ilmoita vahingosta välittömästi Brookfieldille täyttämällä vahinkoilmoitus.

Ovatko soittimeni vakuutettu myös matkoilla?

Kyllä, vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa, myös matkustettaessa, kiertueella ja esiintyessä.

Onko vakuutus voimassa, jos pudotan vahingossa soittimeni ja se rikkoutuu?

Kyllä, äkilliset vahingot on katettu.

Soittimeni on liian suuri kuljetettavaksi käsimatkatavarana matkustettaessa. Voiko soittimen kuljettaa lentokoneen ruumassa?

Kyllä, mutta sinun pitää huolehtia, että soitin on oikein pakattu ja muutenkin huolehtia soittimen oikeasta käsittelystä.

Paljonko vakuutuksen omavastuu vahinkotilanteessa on ja kuka siitä vastaa?

Vakuutuksen omavastuu on 150 euroa jokaisessa vahingossa, josta vastaa jäsen itse. Sen yli menevän vahingon osan maksaa vakuutus 3 000 euroon asti.

Ovatko myös elektronisten soittimien rikkoutumiset ja viat vakuutettuja? 

Eivät ole, mekaaninen rikkoutuminen tai toimimattomuus eivät ole vakuutettuja, paitsi jos laitteen rikkoutuminen johtuu ulkoisesta syystä, kuten iskusta laitteeseen tai jännitepiikistä.

Minulla on useita soittimia sekä äänitys- ja tietokonelaitteita, joita käytän musiikin tekemiseen. Ovatko kaikki katettu vakuutuksessa?

Kaikki varsinaiset soittimet, niin akustiset kuin sähköisetkin, ovat vakuutuksen piirissä. Myös niiden soittamiseen suoraan liittyvät lisävälineet, kuten jouset ja soitinlaukut on vakuutettu. Sen sijaan laitteet kuten iPadit, kännykät, läppärit, äänityslaitteet, vahvistimet, kuulokkeet jne. eivät kuulu vakuutuksen piiriin.

Omistan joitakin soittimia yhdessä muusikkoystävieni kanssa. Ovatko ne vakuutettuja?

Eivät ole. Vain soittimet, jotka omistat kokonaan itse, ovat vakuutuksen piirissä.

Jos soittimeni varastetaan, korvaako vakuutus uuden vastaavan?

Ei, vakuutus korvaa ominaisuuksiltaan ja iältään vastaavan soittimen 3 000 euroon asti.

Jos jätän soittimeni kotiin tai hotellihuoneeseen, onko vakuutus voimassa?

Kyllä.

Jos soittimeni varastetaan autosta, onko vakuutus voimassa?

Kyllä, mutta sinun tulee huolehtia, että soitin ei ole auton ulkopuolelta nähtävissä ja että auto on asianmukaisesti lukittu.

Tarvitsen soittimen käyttööni lainaksi, kun oma vahingoittunut soittimeni on korjattavana. Korvaako vakuutus vuokrasoittimen kustannukset?

Kyllä, olettaen että vuokraaminen on välttämätöntä ja kulut kohtuulliset, eli korkeintaan 20 % soittimesi arvosta, kuitenkin enintään 3 000 euroa.

Muusikkojen liiton jäsenenä saat Ifin vakuutuksista tuntuvia järjestöasiakkaan If-keskittäjäalennuksia.

Ifin Etuohjelman piiriin pääset jo yhdellä vakuutuksella, kun vastaanotat vakuutuspostisi vain sähköisesti Ifin Omille sivuille. Kun sinulla on esimerkiksi henkilöauton kaskovakuutus, saat silloin vakuutusmaksuista* 11 prosenttia alennusta.

Etuohjelman korkeimmalla tasolla saat peräti 16 prosenttia alennusta sekä käyttöösi oman palveluneuvojan. Ifillä sinulle kertyy vahingottomista vuosista If Omavastuurahaa jopa 40 euroa vuodessa aina 200 euroon saakka.

Lue lisää jäseneduistasi täältä tai soita Ifin asiakaspalveluun 010 19 19 19.

If Liittovakuutus on Muusikkojen liiton ottama vapaa-ajan tapaturma- ja matkustajavakuutus, jossa automaattisesti vakuutettuina ovat liiton alle 70-vuotiaat jäsenet ja toimihenkilöt. Vakuutetun vanhempansa mukana samalla matkalla matkustavat alle 20-vuotiaat lapset ja lapsenlapset sisältyvät vakuutukseen. Vakuutus on voimassa muulloin kuin työssä ja työmatkalla, eikä se kata matkatavaroita.

Matkavakuutuksesi maailmalla ja Omat sivut -verkkopalvelu 24/7

Oli kyseessä sitten korvatulehdus tai vakavampi sairaus, jäsenillemme ottama matkavakuutus pelastaa pulasta. If Mobiili on sovellus, jonka avulla hoidat vakuutusasioitasi missä ja milloin tahansa.

Vakuutusalennuksia Ifistä

Ifin Etuohjelmassa saat säästöjä jo pelkällä oman kodin kotivakuutuksella tai kaskovakuutuksella, kun vastaanotat vakuutuspostisi sähköisesti Omille sivuille. Asiointisi helpottuu sekä säästät luontoa ja omaa aikaasi.