Suuri osa freelancemuusikoista kärsii uupumuksesta

Joulukuussa 2018 Freelancemuusikot ry toteutti freelancereiden hyvinvointia mittaavan kyselytutkimuksen yhteistyössä Sydänliiton kanssa. Tavoitteena oli selvittää, millaisia vaivoja ja huolenaiheita freelancemuusikon elämään liittyy. Yli puolet vastaajista kokee itsensä jonkin verran uupuneeksi tai stressaantuneeksi, ja vastausten perusteella uupumusta aiheuttavat erityisesti epävarmuus toimeentulosta ja epäsäännölliset työajat. Kyselyn pohjalta suunnitteilla on hyvinvointia edistävä pilottiprojekti.

Terveyttä ja hyvinvointia mittaava kysely lähetettiin kaikille freelancerina toimiville Muusikkojen liiton jäsenille, joita oli hieman yli 2 000. Kyselyyn osallistui 402 vastaajaa, joista 59 % oli miehiä ja 41 % naisia.

Vastaajista 65 % arvioi terveydentilansa hyväksi tai erinomaiseksi. Tyydyttäväksi terveydentilansa raportoivien osuus (33 %) on hälyttävän korkea, ja seitsemän vastaajaa kertoi terveydentilansa olevan huono. Yli puolet vastaajista (59 %) oli jollakin tavalla huolestuneita omasta terveydentilastaan.

Tuki- ja liikuntaelinvaivat sekä liikunnan harrastaminen

Neljännes vastaajista kertoi kärsivänsä sellaisista tuki- ja liikuntaelinperäisistä vaivoista, jotka haittaavat täysipainoista muusikon työtä. Huolestuttavaa oli, että suuri osa kertoi haitan olevan päivittäistä.

Suurin osa vastaajista (86%) kertoi harrastavansa vapaa-ajan liikuntaa. Kaksi suurinta ilmoitettua syytä olla harrastamatta liikuntaa olivat ajan puute ja laiskuus. Kyselyssä selvitettiin, olisivatko vastaajat halukkaita osallistumaan tulevaisuudessa freelancemuusikoille suunnattuun, ohjattuun liikuntaryhmään, ja tästä kiinnostuneita oli noin puolet vastaajista.

Verenpaine

Vastaajien tietoisuus omasta verenpaineesta lisääntyi selvästi vanhemmissa ikäryhmissä: alle 40-vuotiaista suurin osa ei tiennyt omaa verenpainetasoaan, kun taas yli 60-vuotiaista lähes kaikki tiesivät verenpaineensa. Vain pienellä osalla vastaajista verenpaine ylitti huolestuttavat lukemat 140/90 mmHg. Sydänliiton mukaan verenpainetta kannattaa alkaa mitata viimeistään keski-iässä.

”Kohonnut verenpaine on haitaksi paitsi sydämelle ja verisuonille myös aivoille. Verenpaineeseen voi vaikuttaa omilla elintavoilla, ja tarvittaessa lääkityksellä”, muistuttaa Sydänliiton ylilääkäri Anna-Mari Hekkala.

Kolesteroli

Oma kolesterolitaso oli selvästi harvemmin vastaajien tiedossa kuin verenpainetaso, ja myös tällä osa-alueella ikääntyneimmät tiesivät lukemansa paremmin.

”Jos kolesterolia on verenkierrossa liikaa, sitä alkaa kertyä verisuonten seinämiin. Jokaisen olisi hyvä tietää oma tasonsa, sillä kolesteroliin voi vaikuttaa omilla elintavoillaan”, Hekkala kertoo.

Kolesteroliarvot mitataan yleensä työterveyshuollossa, ja jos työsuhteeseen ei kuulu työterveyshuoltoa, jäävät mittaukset usein tekemättä.

”Tämän kyselyn tulos saattaa siis kolesteroliarvojen osalta heijastella freelancemuusikoiden mahdollisuuksia saada työterveyshuollon palveluita”, Hekkala arvioi.

Tupakka ja nuuska

10 % kyselyyn vastanneista kertoi tupakoivansa päivittäin ja 3 % käyttää nuuskaa, mikä on Sydänliiton mukaan verrattain vähäinen määrä. Hekkalan mukaan tulos on ilahduttava – parempi kuin Suomessa keskimäärin.

”Suomalaisten tupakointi on vähentynyt vuosi vuodelta, ja olemmekin Euroopassa savuttomuuden edelläkävijöitä”, hän kommentoi.

Ravitsemus ja uni

Useimmat vastaajat (87 %) kertoivat syövänsä kasviksia vähintään kerran päivässä. Kuitenkin vastaajista yli 50 ei syö kasviksia päivittäin.

”Kasvisten syömisen lisääminen on merkittävä teko oman terveyden hyväksi. Jo yhden annoksen lisääminen päivittäin on hyvä alku”, kommentoi Sydänliiton ravitsemusasiantuntija Tuija Pusa.

Vain noin puolet vastaajista kertoi nukkuvansa hyvin. Viime aikoina on havaittu, että unen häiriöt ja uniapnea ovat myös useiden sydänsairauksien vaaratekijöitä.

”Kunnollinen lepo on terveyden perusta. Monet tekijät voivat vaikuttaa unen laatuun, ja unen laadun parantamiseksi kannattaa etsiä aktiivisesti ratkaisuja”, Hekkala kertoo.

Esiintymisjännitys

Noin neljännes vastaajista kertoi kärsivänsä esiintymisjännityksestä.

”Tämä on asia, johon meidän on liitossa tartuttava”, kommentoi tutkimuksen suunnittelussa mukana ollut varapuheenjohtaja Pekka Lehti.

Yleinen jaksaminen ja terveydentila

58 % vastaajista kokee itsensä jonkin verran uupuneeksi tai stressaantuneeksi, ja 30 vastaajaa kertoivat olevansa erittäin uupuneita. Kommenttien perusteella uupumusta aiheuttavat erityisesti epävarmuus toimeentulosta ja epäsäännölliset työajat. Oman työmäärän hallinta voi olla haastavaa: kiireisenä aikana oman terveyden hoitaminen jää taka-alalle, ja vapaa-aikanakin voi olla vaikeata irrottautua työasioista.

Anna-Mari Hekkalan mukaan kyselyn tuloksista voi päätellä, että monet sairauksille altistavat tekijät ovat muusikoilla hyvin tiedossa ja hallussa. Tällaisia tekijöitä ovat tupakointi, kasvisten syönti, liikunta ja verenpaine. Oman kolesteroliarvonsa tietää varsinkin nuoremmissa ikäryhmissä yllättävän harva.

Vastauksissa nousi esiin myös suun ja hampaiston hoito, millä on merkitystä erityisesti laulajien ja puhaltajien terveydentilaan ja ammatin harjoittamiseen.

”Hampaistossa piilevät tulehdukset ovat uhka myös verenkiertoelimistölle”, Hekkala sanoo.

Hyväksi koettu terveydentila syntyy monista tekijöistä. Erityisiksi huomion kohteiksi nousivat tässä kyselyssä esiin unen laatu ja yleinen uupumus, jota erilaiset stressitekijät aiheuttavat. Luova työ kärsii unenpuutteesta. Tuki- ja liikuntaelinvaivojen ennaltaehkäisy liikunnalla ja muilla toimilla on työkyvyn säilymisen ehto.

Yhteistyö Sydänliiton kanssa jatkuu

Pekka Lehti pitää tärkeänä, että tutkimuksesta saatiin selkeitä tuloksia, joiden pohjalta liitossa voidaan suunnitella toimintaa.

”Ensimmäisenä projektina on Sydänliiton kanssa yhteistyössä tehtävä projekti, jonka tavoitteena on saada vähiten liikkuvia freelancereita liikkeelle. ”

Lehti on iloinen suuresta vastausprosentista.

”Se kertoo siitä, että asia koetaan tärkeänä. Kiitos kaikille vastaajille, tästä on hyvä jatkaa.”