Työttömyysturvalakiin ehdotetut muutokset uhkaavat freelancereiden työttömyysturvaa

Hallitus on esittänyt freelancereiden työttömyysturvaan olennaisesti vaikuttavia lakimuutoksia. Esitysten toteutuessa freelancer tulkittaisiin helposti päätoimiseksi yrittäjäksi, ja moni menettäisi ansiosidonnaisen päivärahaoikeuden. Muusikkojen liitto on toimittanut asiasta lausunnon eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle.

Yrittäjäksi katsottaisiin jatkossa ne, joita pidetään yrittäjinä yrittäjien ja maatalousyrittäjien eläkelaeissa (YEL ja MYEL). YEL:n mukaan yrittäjä tekee ansiotyötä olematta työ- tai virkasuhteessa. Yrittäjiä ovat siis kaikki muut ansiotuloa saavat henkilöt paitsi työsuhteiset palkansaajat. Lakiesityksen yrittäjämääritelmästä seuraisi, että satunnaisesti työkorvauksia saavia keikkamuusikoita ja freelancereita pidettäisiin jatkossa yrittäjinä.

Työttömyysturvalaissa yrittäjänä pidetään henkilöä, jonka pitää ottaa YEL-vakuutus, eli jonka yrittäjätulo ylittää 7 502,14 euroa (2015). Tulorajan alle jääviä pidetään omassa työssä työllistyvinä. Hallitus esittää tämän käsitteen poistamista, jolloin omassa työssä työllistyviksi tähän asti katsotut henkilöt olisivat jatkossa sivu- tai päätoimisia yrittäjiä. Sivutoimisilla yrittäjillä olisi edelleen oikeus päivärahaan, mutta sivutoimisuuden osoittaminen voisi osoittautua käytännössä mahdottomaksi.

YRITTÄJÄASEMAN TULEE PERUSTUA TODELLISIIN OLOSUHTEISIIN

Lakiesityksen toteutuessa työkorvauksen vastaanottamisesta seuraa automaattisesti yrittäjäasema. Termi työkorvaus viittaa yrittäjätyöhön, mutta työkorvauksia maksetaan myös töistä, jotka työsopimuslain mukaan tehdään työsuhteessa. Monille keikkamuusikoille ja muille luovan työn tekijöille maksetaan palkan sijaan työkorvauksia heidän tietämättään tai vasten heidän tahtoaan, sillä työn tarjoajat pyrkivät välttämään työnantajavelvoitteita. Hallituksen esityksessä tätä ei oteta huomioon, ja niinpä jopa yhden työkorvauksen vastaanottaminen voisi tehdä henkilöstä yrittäjän.

Jatkossa työkorvauksia saava työtön työnhakija tulkittaisiin entistä helpommin päätoimiseksi yrittäjäksi. Sivutoimistakaan yritystoimintaa ei nykylain mukaan voi harjoittaa työttömänä työnhakijana, koska yritystoiminnan riskejä ei voi kattaa palkansaajan ansiopäivärahalla. Päivärahan maksu lakkaisi työkorvauksen saamiseen, ellei henkilö osoita työllistyneensä yritystoimintaan liittymättömässä kokoaikatyössä palkansaajana vähintään kuuden kuukauden ajan. Se taas ei helposti onnistuisi esityksen yrittäjämääritelmän vuoksi. Kyseessä olisi sosiaaliturvaloukku, joka poistaisi isolta osalta keikkamuusikkoja oikeuden soviteltuun päivärahaan.

Lakiesityksen jatkokäsittelyssä on ehdottomasti ratkaistava ilmenneet ongelmat. Asianosaisten järjestöjä ei ole lainvalmistelussa kuultu, eikä esityksen vaikutuksia siksi ole tiedostettu. Hallituksen esityksessä yrittäjämääritelmän muuttaminen mainitaan ”vähäisenä muutoksena”.

ESITETTYÄ YRITTÄJÄMÄÄRITELMÄÄ EI PIDÄ HYVÄKSYÄ

Lakiesitystä ei tule hyväksyä, ellei samalla varmisteta sitä, että työttömänä työnhakijana olevalle mahdollistetaan sivutoimisen yrittäjyyden aloittaminen menettämättä palkansaajan asemaa. Samoin tulee varmistaa se, ettei nykylain mukaista sivutoimista yrittäjyyttä tulkita päätoimiseksi pelkästään uudesta yrittäjän määritelmästä johtuen. Kolmanneksi tulisi varmistaa se, ettei palkansaajana soviteltua päivärahaa saavalle työttömyyskassan jäsenelle tahdonvastaisesti maksettuja työkorvauksia oteta huomioon yrittäjästatusta arvioitaessa.