Tapahtumatakuuesitystä täsmennettävä

Suomen hallituksen esitys kesän 2021 tapahtumatakuusta rajaisi tuen ulkopuolelle muun muassa teatterit ja lavatanssit. Muusikkojen liiton lausunnossa vaaditaan näiden sisällyttämistä tuen piiriin, alihankintaketjun ulottamista toteumatasolle sekä takuuajan pidentämistä vuoden loppuun saakka.

Hallitus on esittänyt, että valtiokonttori myöntäisi hakemuksesta vakiintuneelle ja ammattimaiselle tapahtumajärjestäjälle tapahtumatakuun eli ennakollisen maksusitoumuksen koskien vähintään 200 hengen yleisötapahtumia. Takuu ei koskisi ympärivuotista tapahtumatoimintaa, ja tukea myönnettäisiin valtion talousarvion puitteissa.

Tapahtumatakuun tarkoituksena olisi tukea tapahtumajärjestäjiä vähentämällä koronatilanteesta aiheutuvaa riskiä. Tapahtumatakuu koskisi yleisötapahtumaa, joka järjestetään 1.6.­–30.9.2021 välisenä aikana, ja se edellyttäisi ministeriön hyväksymien vastuullisten tapahtumien järjestämiseksi laadittujen periaatteiden noudattamista.

Takuun piirissä olisivat esimerkiksi taide- ja kulttuurifestivaalit, muuten kuin ympärivuotisen tapahtumatoiminnan osana järjestetyt konsertit ja näyttelyt, yleisölle avoimet hengelliset kesäjuhlat sekä vastaavat tapahtumat.

Takuun piirissä eivät olisi ympärivuotiset esitys-, konsertti- tai teatteritoiminta, sarjamuotoiset urheilutapahtumat, nuorisoseuran järjestämät lavatanssit, teatteritoiminta, urheilun sarjapelit tai harrastustoiminta.

Hakemuksessa tulisi ilmoittaa tapahtuman kustannusarvio ja perusteet sen kohtuullisuuden ja tapahtuman toteutumislaajuuden arvioimiseksi sekä alihankintasopimusten pääperiaatteet. Siinä tulisi yksilöidä alihankkijat, niiden rooli ja osuus kustannuksista sekä suunnitelma alihankkijoiden kompensaatiosta mahdollisessa peruuttamistilanteessa. Valtiokonttori ei asettaisi eikä määrittelisi näiden sopimusten ehtoja. Lisäksi hakijan olisi esitettävä selvitys aiemmasta vakiintuneesta, ammattimaisesta toiminnastaan tapahtuma-alalla.

Takuun saajalle korvattaisiin kustannustukena 70 % suoraan lain nojalla tai viranomaisen määräyksen vuoksi peruuntuneen tapahtuman järjestämisestä aiheutuneista ja ennakkoon ilmoitetuista kohtuullisista toteutuneista kustannuksista. Korvauksen enimmäismäärä olisi 1 800 000 €.

Teatterit ja ammattimainen toiminta tuen piiriin

Muusikkojen liiton lausunnossa todetaan, ettei teatteritoimintaa tule rajata takuutuen ulkopuolelle – esimerkiksi ammattimaisen kesäteatteritoiminnan jättäminen tuen ulkopuolelle ei ole perusteltua.

”Tuen saamisen kriteerinä ei voi olla taidelaji vaan ammattimaisuus ja se, että toiminta osuu tukiehdoissa määrätylle ajalle”, kommentoi Muusikkojen liiton puheenjohtaja Ahti Vänttinen.

Sitä, kuuluuko jokin tapahtuma järjestäjäyhteisön varsinaiseen toimintaan, tulee arvioida paitsi sääntöjen tai toimialan mukaan myös pohjautuen yhteisön vakiintuneeseen toimintaan.

”Perusteluissa mainitut nuorisoseuran järjestämät lavatanssit voivat kuulostaa pienimuotoiselta, mutta vastaavat yhteisöt voivat harjoittaa myös mittavaa ja ammattimaista toimintaa, jolla on merkittävää työllistävää, taloudellista ja kulttuurista vaikutusta. Siksi niitä ei tule rajata takuun ulkopuolelle”, Vänttinen täsmentää.

Muusikkojen liiton kannan mukaan luonteeltaan poliittisten tai uskonnollisten tilaisuuksien ei tulisi lähtökohtaisesti kuulua takuutuen piiriin, elleivät ne selvästi edusta useampaa uskonnollista vakaumusta, poliittista puoluetta tai katsantokantaa.

Alihankintaketju ulotettava toteumatasolle

Muusikkojen liitto peräänkuuluttaa tapahtumatakuun alihankintaketjujen tarkastelun ulottamista toteumatasolle niin, että vain ulos maksetut alihankkijakulut kompensoidaan, eikä tapahtuman järjestäjä saa perusteetonta etua julkisista varoista. Tukiehtoihin ja takuun myöntävän viranomaisen toimivaltaan tulee kuulua myös sen kontrollointi, että tuki siirtyy alihankinta- tai sopimusketjussa loppuun saakka eikä hyödytä siltä osin perusteettomasti ketjun väliportaita.

Tapahtumatakuun alihankintaketjuun kuuluvat tapahtumainfrastruktuuria tuottavat palveluntarjoajat, kuten lavat ja muu tapahtumainfrastruktuuri, ääni- ja valotekniikka, ohjelmatoimistojen kautta tilatut esiintyjät sekä tapahtumaorganisaation freelance-asemassa työskentelevät kausityöntekijät.

”Viranomaisen tulee myös varautua reagoimaan mahdollisiin reklamaatioihin, joita alihankinta- tai sopimusketjusta voi tulla, jos tuki ei ole mennyt perille asti”, Ahti Vänttinen huomauttaa.

Tapahtumatakuuaikaa tulee pidentää vuoden 2021 loppuun saakka.

 

Muusikkojen liitto on 7. huhtikuuta 2021 antanut lausunnon hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain (508/2020) muuttamisesta.