Pro gradu -tutkielma jännitteistä freelancemuusikon ammatillisissa vuorovaikutussuhteissa

Laura Aspelinin pro gradu -tutkielmassa selvitetään, millaisia jännitteitä freelancemuusikon ammatillisissa vuorovaikutussuhteissa ilmenee ja millaisia keinoja freelancemuusikoilla on jännitteiden käsittelyyn.

Miten jännitteet freelancemuusikoiden ammatillisissa vuorovaikutussuhteissa ilmenevät ja miten muusikot käsittelevät niitä? Millaisia jännitteitä freelancemuusikoiden vuorovaikutussuhteissa esiintyy? Mitkä tekijät vaikuttavat jännitteiden syntyyn muusikoiden näkökulmasta tarkasteltuna?

Jännitteet freelancemuusikon ammatillisissa vuorovaikutussuhteissa

Laura Aspelin
Tampereen yliopisto
Viestinnän maisteriohjelma
Toukokuu 2021

Merkittävä osa Suomessa työskentelevistä muusikoista työskentelee freelancereina. Freelancemuusikon ura vaatii jatkuvaa tasapainoilua työn epävarman luonteen ja siitä johtuvan uusien työmahdollisuuksien varmistamisen parissa. Koronapandemian estäessä suurimman osan freelancemuusikoiden töistä tämä epävarmuus ja alan kilpailullisuus kasvavat entisestään. Tämä on omiaan aiheuttamaan myös haasteita freelancemuusikoiden ammatillisiin vuorovaikutussuhteisiin, jotka ovat muusikon työssä keskeisessä roolissa.

Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että freelancemuusikon työ sisältää kamppailua epävarman työn ja stabiilimman työn hankkimisen välillä. Freelancemuusikoiden on havaittu myös tasapainoilevan siinä, suhtautuvatko he kanssamuusikoihin kilpailijoina vai potentiaalisten työmahdollisuuksien tarjoajina. Tämä jännitteinen ympäristö vaatii freelancemuusikoilta jatkuvaa sosiaalista läsnäoloa, itsensä markkinoimista sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Vuorovaikutustaitojen on havaittu olevan erityisen merkittäviä muusikoiden työllistymisen sekä musiikin onnistumisen kannalta. Vaikka ala sisältääkin jännitteitä ja vuorovaikutus on alalla erityisen suuressa roolissa, jännitteiden tarkastelu freelancemuusikon ammatissa vuorovaikutuksen näkökulmasta on jäänyt tutkimuksissa vähäiseksi.

Tutkielman tavoitteena on selvittää, millaisia jännitteitä freelancemuusikon ammatillisissa vuorovaikutussuhteissa esiintyy ja millaisia keinoja freelancemuusikoilla on jännitteiden käsittelyyn. Tavoitteena on myös selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat jännitteiden syntyyn ja siten tarkastella alan erityispiirteitä ja niiden vaikutusta muusikoiden vuorovaikutussuhteisiin. Aineisto kerättiin haastattelemalla 13:ta freelancemuusikkoa, erilaisista musiikin genreistä.

Tuloksissa on havaittavissa jännitteet avoimuuden ja sulkeutuneisuuden, läheisyyden ja etäisyyden, muutoksen ja pysyvyyden, ennakoitavuuden ja ennakoimattomuuden, varmuuden ja epävarmuuden sekä mukautumisen ja erottautumisen välillä. Tulokset osoittavat, että alan erityispiirteet, kuten kilpailullisuus ja epävarmat työolosuhteet, ovat sidoksissa jännitteiden syntyyn. Toisaalta tuloksissa ilmenee myös sukupuolen yhteys vuorovaikutuksen jännitteisiin, mikä näyttäytyi erityisesti naismuusikoiden näkökulmasta. Myös freelancemuusikoiden vuorovaikutussuhteiden moninaisuus ja sekoittuneisuus sekä professionaalisten että läheisten suhteiden piirteitä, nousivat tuloksissa vahvasti esille. Näillä oli myös vaikutusta siihen, millaisin keinoin muusikot käsittelivät vuorovaikutuksessa ilmeneviä jännitteitä.

Lue pro gradu -tutkielma kokonaisuudessaan >