Perhevapaat uudistuvat elokuussa 2022

Työsopimuslain perhevapaata koskevien pykälien uudistuksen tavoitteena on, että perhevapaat ja hoitovastuu jakautuvat perheissä tasaisesti molempien vanhempien kesken, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työelämässä vahvistuvat ja sukupuolten väliset palkkaerot pienenevät.

Työsopimuslain perhevapaata koskevat pykälät muuttuvat 1. elokuuta 2022 alkaen. Jatkossa vanhempainrahapäiviä on käytettävissä yhteensä 320 arkipäivää, ja uudistus antaa yhtä suuren vanhempainvapaakiintiön molemmille vanhemmille. Jos lapsella on kaksi vanhempaa, jakautuvat vapaat tasan vanhempien kesken, eli molemmilla on käytettävissään 160 arkipäivää. Raskaana olevalla on näiden päivien lisäksi vielä 40 raskausrahapäivää ennen vanhempainrahalle siirtymistä. Omasta kiintiöstään voi sovittaessa luovuttaa enintään 63 arkipäivää toiselle vanhemmalle tai lasta hoitavalle henkilölle. Vapaita voi käyttää monessa jaksossa lapsen kaksivuotispäivään asti ja niistä voi luovuttaa osan toiselle vanhemmalle, muulle huoltajalle, omalle tai toisen vanhemman puolisolle.

Lainsäädäntöuudistus pyrkii lisäämään työelämän ja vanhempien tasa-arvoa ja vapaiden käytön joustavuutta ja huomioimaan nykyistä paremmin erilaiset perhemuodot. Uudistuksen tavoitteena on, että perhevapaat ja hoitovastuu jakautuvat perheissä tasaisesti molempien vanhempien kesken, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työelämässä vahvistuvat ja sukupuolten väliset palkkaerot pienenevät.

Tasa-arvovaltuutetun arvion mukaan perhevapaauudistuksen tavoitteet hoivavastuun tasaisemmasta jakamisesta vanhempien kesken ovat kannatettavia. Kuitenkin uudistuksen vaikutukset sukupuolten tasa-arvoon työelämässä ja vanhempien taloudelliseen asemaan vaikuttavat jääneen vähäiselle huomiolle lainvalmistelussa. Perhevapaauudistuksesta antamassaan lausunnossa tasa-arvovaltuutettu on kiinnittänyt huomiota erityisesti uudistuksen vaikutuksiin äitien asemaan. Tasa-arvovaltuutetun mielestä perhevapaauudistukseen sisältyy riski siitä, että uudistuksen seurauksena äitien nykyisen pituinen palkallinen äitiysvapaa voi lyhentyä merkittävästi heikentäen äitien taloudellista asemaa. Tätä ei korvaisi raskausrahakaudelta ja vanhempainpäiviltä saatu korotettu päiväraha. Tämä tulisi todennäköisesti vaikuttamaan myös naisten ja miesten välistä palkkaeroa kuvaavaan keskiansioon. Tasa-arvovaltuutetun mukaan vanhempainrahakaudelta äideille ja isille, joilla on yhtäläinen oikeus jäädä vanhempainvapaille, tulisi maksaa palkkaa yhtä pitkältä ajalta. Muunlaista käytäntöä pidettäisiin tasa-arvovaltuutetun näkemyksen mukaan tasa-arvolaissa kiellettynä syrjintänä.

Perhevapaauudistus vaikuttaa muun muassa Kelan etuuksiin ja työehtosopimusten mukaisiin palkkaetuuksiin. Uudistuksen tarkoituksena on poistaa perhevapaisiin liittyviä syrjiviä elementtejä ja mm. sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumisesta työpaikalla vastaa viime kädessä työnantaja.

Jatkossa lainsäädännössä termit perhevapaista ovat raskaus- ja vanhempainvapaa, kun ne nyt ovat  äitiysvapaa ja vanhempainvapaa.

Uudet vanhempainvapaat koskevat pääsääntöisesti lapsia, joiden laskettu syntymäaika on 4.9.2022 tai sen jälkeen.  Perhevapaauudistuksen mukaiset vanhempainpäivärahat ovat haettavissa vaiheittain 1.5. alkaen. Lisätietoa uudistuksesta löytyy muun muassa Kelan ja sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta.