Palkansaaja- tai yrittäjäasemassa työllistyminen

Vuodenvaihteessa voimaan astuneen työttömyysturvalain yrittäjämääritelmän muutoksen myötä ansaintatarkoituksessa tehtävää toimintaa katsotaan harjoitettavan joko palkansaaja- tai yrittäjäasemassa työttömyysturvalakia sovellettaessa. Sekä TEM:n että STM:n virkamiehet ovat vakuuttaneet, että yrittäjyyden pää- tai sivutoimisuuden arviointiin lakimuutoksella ei ole merkitystä. TE-toimistojen antamien lausuntojen yhdenmukaisten ratkaisukäytäntöjen edistämiseksi on hallinnonalalla lisäksi tehty sisäisen työnkulun uudistuksia.

Työttömyyskassa Finka tiedottaa lähtökohtana olevan edelleen, että henkilön ollessa työnhakijana TE-toimistossa tulee kaiken tyyppisestä työllistymisestä ilmoittaa TE-toimistolle riippumatta siitä tapahtuuko tämä palkansaaja- vai yrittäjäasemassa. TE-toimisto antaa asiassa työttömyyskassaa sitovan työvoimapoliittisen lausunnon. Henkilön työttömyyspäivärahaoikeuden ja työttömyyskassan tehtävien näkökulmasta on ratkaisevaa merkitystä sillä, onko toiminta palkansaaja- vai yrittäjäasemassa tehtyä, sekä onko yrittäjäasemassa tehty toiminta pää- vai sivutoimista. Nämä seikat vaikuttavat mahdollisuuteen saada täyttä tai soviteltua työttömyyspäivärahaa, sekä osaltaan myös mahdollisen soviteltavan tulon sovitteluajankohtaan.

Työttömyyskassan kokemuksen mukaan henkilö voi lakimuutoksen myötä aloittaa tai lopettaa yritystoimintansa aiempaa vaivattomammin, mahdollistaen esimerkiksi päätoimisena yrittäjänä toimimisen verrattain lyhyissäkin jaksoissa. Koska työttömyyskassa ei kuitenkaan itsenäisesti voi tehdä tulkintaa mm. yrittäjätoiminnan pää- tai sivutoimisuudesta, tarvitaan kaikesta työttömyyspäivärahaoikeuteen vaikuttavasta toiminnasta asiaan kantaa ottava työvoimapoliittinen lausunto.

Ansiopäivärahahakemusten keskimääräinen käsittelyaika varsinkin työskentelypäiviä sisältävissä jatkohakemuksissa on viime viikkoina lyhentynyt. Työttömyyspäivärahan maksatusta sujuvoittaa, kun jo hakemuksen lähettämisen yhteydessä toimitetaan kaikki tarpeelliset tiedot. Työttömyyspäivärahahakemusten käsittelytilanteesta löytyy ajantasaista tietoa kassan nettisivuilta.”