Opinnäytetyö artistien ja muusikoiden striimauskokemuksista

Satu Kaisanlahti käsittelee osana SKAALA-hanketta toteutetussa, Muusikkojen liiton tilaamassa opinnäytetyössään esiintyjien striimauskokemuksia. Työssä keskitytään striimaukseen liittyviin kysymyksiin esiintyjän näkökulmasta.

Minkälaisia vaatimuksia striimaus asettaa tekniikan, alustan ja ansaintalogiikan suhteen? Miten vuorovaikutus toteutuu striimaustilanteessa? Miten esiintyjät ovat itse kokeneet striimaukset, ovatko ne tulleet jäädäkseen, vai unohtuvatko ne kokonaan, kun live-esiintymiset taas jatkuvat?

”Esiintyjän arvosana striimaukselle 6/10”: Artistien ja muusikoiden striimauskokemukset

Satu Kaisanlahti 2021
Humak

Tapahtuma-ala koki vuonna 2020 valtavan muutoksen, kun koronaviruspandemia ja sen tuomat rajoitukset vaikuttivat yleisötapahtumiin. Livekeikat peruttiin maaliskuun puolivälistä alkaen. Niitä pystyttiin järjestämään poikkeusjärjestelyin loppukesän ja syksyn aikana. Marraskuussa rajoitukset astuivat uudestaan voimaan. Sama tilanne on jatkunut myös kevään 2021 ajan. Artistit ja muusikot joutuivat yllättäen tilanteeseen, jossa heidän piti miettiä uusia tapoja tehdä keikkoja. Eräs ratkaisu tähän olivat striimikeikat.

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten striimikeikat ovat onnistuneet ja miten niitä voitaisiin kehittää monipuolisemmiksi sekä yleisön että artistin näkökulmasta. Työn tilaajalla Muusikkojen liitolla on menossa SKAALA-hanke vuoden 2021 loppuun asti, jonka yhtenä tavoitteena on teknologisten ratkaisujen kehittäminen esiintymistoiminnan uudistamiseksi ja tukemiseksi.

Opinnäytetyön tietoperustassa käsiteltiin striimausta tekniikan ja talouden näkökulmista. Lisäksi tarkasteltiin, miksi striimauksen suunnittelu ja saatu palaute ovat tärkeitä. Tietoperustan toisena aihealueena oli vuorovaikutus yleisön kanssa. Tässä luvussa tarkasteltiin miten karisma, sanaton viestintä ja tulkinta syntyvät sekä miten yleisön tarpeet saadaan tyydytettyä striimikeikan aikana.

Tutkimusmenetelmäksi valikoitui kaksi eri menetelmää: sähköinen Webropol-verkkokysely ja eläytymismenetelmä. Näiden menetelmien avulla selvitettiin striimikeikkojen hyviä puolia ja mahdollisia kehitysehdotuksia. Millä tavoin niitä tulisi kehittää, että ne jäisivät osaksi artistien keikkavalikoimaa senkin jälkeen, kun livekeikat ovat taas mahdollisia? Onko striimikeikoista saatu sellaisia oppeja, joita voi hyödyntää myös livekeikoilla?

Tämän opinnäytetyön tulokset tarjoavat kehittämisehdotuksia ja ideoita, joiden avulla striimikeikat voidaan nostaa uudelle tasolle, jolloin niistä hyötyvät paremmin kaikki sidosryhmät. Ekologisuus, kuvan- ja äänenlaadun paraneminen, teknologian kehittyminen, uudet ansaintamallit sekä kiinnostavat ja laadukkaat striimisisällöt ovat keskeisiä tekijöitä. Striimi- ja hybridikeikat tulevat jatkossa olemaan normaaleja keikkamuotoja, eivät vain erityisajan erikoispiirteitä.

Lue opinnäytetyö >