Muusikkojen työttömyysturva-asioiden käsittelyssä epäselvyyksiä TE-toimistoissa

Lukuisat Muusikkojen liiton jäsenet ovat kohdanneet epäselvyyksiä asioidessaan TE-toimistojen kanssa koronapandemian aiheuttaman työttömyyden vuoksi. Työttömyysturvalain tulkintaongelmat eivät ole koronapandemiasta johtuvia, mutta pandemian aiheuttama työttömyys luovilla aloilla on nostanut ongelmakohdat pintaan.

Moni muusikko on joutunut hakemaan muutosta saamaansa kielteiseen päivärahapäätökseen TE-toimiston virheellisen työvoimapoliittisen lausunnon takia. Harva muusikko työllistyy puhtaasti yrittäjänä, joten ongelmakohdat sijoittuvat työsuhteisuuden ja yrittäjyyden välimaastoon ja TE-toimiston virkailijoiden tulkintoihin näissä tilanteissa. Työttömyysturvaa hakeneiden eläkevakuutukset ovat olleet TyEL-vakuutuksia.

Ongelmakohtia 

TE-toimistojen työoikeudellinen tulkinta työsuhteesta ja termistö

Työsuhteisten muusikkojen toimeentulo muodostuu usein monista päällekkäisistä työsopimussuhteista. Moni työsopimus perustuu suulliseen sopimiseen tai sähköposteihin ja kirjallista otsikoitua työsopimusta harvemmin on saatavilla. TE-toimistot pyytävät muusikoita selvittämään työn muotoa ja selvityspyynnöissä käytetään työoikeudellista termistöä, kuten ”toisen johdon ja valvonnan alaisuudessa”, ”työn itsenäisyys” ja kysytään muun muassa eläkevakuuttamisesta. Voidakseen vastata esitettyihin kysymyksiin selvityspyynnössä tarkoitetulla tavalla tulisi olla edes jonkinasteisesti perehtynyt työsopimuslainsäädäntöön ja työsuhteen tunnusmerkkeihin. Näihin esitettyihin kysymyksiin moni työsuhteessa työllistyvä on vastannut virheellisesti ymmärtämättä kytköstä työsopimuslain tulkintoihin, sillä muusikkojen työsuhteinen työ on usein itsenäisempää kuin moni muu työsuhteinen työ.

TE-toimistot ovat näiden selvitysten perusteella kategorisoineet henkilöt yrittäjiksi, vaikka muun muassa toimitetuista palkkakuiteista näkee suoraan, että maksettu korvaus on nimenomaan palkkaa TYEL- ja muine työnantajamaksuineen. Palkkaa maksetaan ainoastaan työsuhteisesta työstä, muu korvaus on työkorvausta. 

TE-toimistot ovat pyrkineet harjoittamaan hyvin pitkälle menevää työoikeudellista tulkintaa tulkitessaan työsuhteen tunnusmerkistön täyttymistä muun muassa työn itsenäisen luonteen ja henkilön henkilökohtaisen sitoutumisen osalta. TE-toimistojen tulkinnoissa ei kuitenkaan ole huomioitu kokonaisuutta, mikä on lainsäätäjän tarkoitus työsuhteen tunnusmerkistöä tulkittaessa. Herää kysymys, millä perusteella TE-toimiston virkailijat harjoittavat pitkälle menevää työoikeudellista tulkintaa ja millä osaamisella.

Tästä helposti syntyy vastakkainasetelma ilman juridista osaamista olevan työttömyysturvaa hakevan henkilön ja pintapuolisesti työoikeutta osaavan TE-toimiston virkailijan välillä. Palkkakuiteista useimmiten kuitenkin selviää, että kyseessä olevasta sopimussuhteesta on maksettu palkkaa, jolloin asian pitäisi olla yksiselitteinen. Muiden alojen työsuhteiden puhtautta tuskin arvioidaan yhtä tarkasti kuin luovien alojen osalta.

Freelancer-termin käyttö on ongelmallista ja sitä käyttävät sekä viranomaistaho että työttömät työnhakijat. Termiä käytetään epämääräisenä käsitteenä, mutta kaikelle perustana olevassa lainsäädännössä sille ei ole määritelmää. Siksi päätöksiä ei pitäisi perustaa freelanceriyteen. 

Eräs muusikko on tiedustellut puhelimitse TE-toimistosta mahdollisuuttaan työttömyysturvaan. Kyseinen henkilö on työllistynyt ainoastaan eri mittaisissa määräaikaisissa työsuhteissa eikä ole edes sivutoiminen yrittäjä. TE-toimiston virkailija oli todennut, että ei kannata edes hakea työttömyysturvaa, koska hänet tultaisiin määrittelemään yrittäjäksi.

Oikeutta työttömyysturvaan tulisi tulkita vain ja ainoastaan työttömyysturvalain perusteella ja mahdollisesti lainsäädännössä esiintyvien aukkojen ja epäselvyyksien tulkintaa pitäisi harjoittaa hakijoiden eduksi eikä heitä vastaan. Kaikkien osapuolten resursseja syödään nykyisellä menettelyllä.

Omassa työssä työllistyminen

Omassa työssä työllistymisen käsitteen epämääräisyys on aiheuttanut ongelmia. Luovassa työssä on vaikea erotella, mikä harjoittelu kohdistuu puhtaasti oman ammattitaidon ylläpitämiseen ja millä taas on kytkös sovittuun esiintymiseen/projektiin. Näissä päädytään usein 1. kohdassa mainittuun dialogiin, jossa työttömyysturvaa hakeva henkilö ei osaa erottaa omassa työssä työllistymistä ja oman ammattitaidon ylläpitoa työttömyysturvalaissa tarkoitetulla tavalla.

TE-keskukset tulkitsevat harjoittelun ja muun esiintymisiin valmistavan toiminnan niin sanotuksi omaksi työksi, joka tekee musiikin esittäjästä työttömyysturvassa yrittäjän, vaikka henkilö ei olisi koskaan harjoittanut yritystoimintaa ja olisi täyttänyt palkansaajan työssäoloehdon. Tällöin menetetään oikeus saada työttömyyskorvausta palkansaajakassasta tai se peritään takaisin, vaikka kassassa on oltu jäsenenä ja maksettu jäsenmaksua. Koronakriisin aikana ongelmaa on kärjistänyt se, että palkallisten esiintymisten estyttyä on vapaaksi jäänyt aika kannattanut käyttää harjoitteluun ja muuhun ammattitaitoa ja ammatillista kilpailukykyä ylläpitävään ja kehittävään toimintaan. TE-keskukset kuitenkin helposti tulkitsevat, että henkilöstä tulee tällöin yrittäjä, kun ansiotyö jää pois. Tämä on kohtuuton seuraus siitä, että henkilö koronakriisin synnyttämässä tilanteessa toimii tulevaa ennakoiden ja aktiivisuutta osoittaen, ja mahdollisuus ansiotyöhön on menetetty viranomaisrajoitusten johdosta ilman omaa vaikutusmahdollisuutta.

Viime kädessä TE-toimiston tulisi selvittää, estääkö tällainen harjoittelu kokopäivätyön vastaanottamisen. Todellisuudessa harjoittelu ei sitä koskaan tee.

Työvoimapoliittisen lausunnon muutokset, takaisinperintä ja muutoksenhaku 

Osassa tapauksista TE-toimistot ovat muuttaneet antamaansa työvoimapoliittista lausuntoa, joka on johtanut joko päivärahan takaisinperintään tai siihen, että henkilöllä olisi ollut työmarkkinatuen sijasta oikeus työttömyyspäivärahaan. TE-toimiston ilmoituksissa ei todeta, miten takaisinperinnässä tullaan huomioimaan vastaavalle ajalle myönnettävä työmarkkinatuki tai vaihtoehtoisesti työmarkkinatuen tilalle myönnettävä päiväraha. Usein tilanteissa on kyse tuhansista euroista, mikä on työttömyystilanteessa suuri summa. Tällöin olisi perusteltua, että muutostilanteissa hakijalle selvitettäisiin heti alkuvaiheessa takaisinperittävän ja takautuvasti maksettavan tuen suhde ja ohjattaisiin tekemään tarvittavat toimenpiteet niin, että uusia epäselvyyksiä ei enää ilmenisi.

 Muusikkojen liitto on antanut asiassa lausunnon työ- ja elinkeinoministeriölle.