Työttömyysturva

TE-palvelut

Jos jäät työttömäksi tai ilman työtä, työntekosi estyy tai sinut lomautetaan, ilmoittaudu heti työttömäksi työnhakijaksi TE-palveluiden verkkosivuilla. Ilmoittautuminen on voimassa saman tien, mutta sitä ei voi tehdä takautuvasti esimerkiksi eiliselle päivälle. Työttömyysetuutta voidaan maksaa vain sellaiselta ajalta, jona ilmoittautuminen on ollut voimassa. Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi >

Työttömyysturvalain väliaikaiset muutokset

Kooste työttömyysturvan väliaikaisista lakimuutoksista löytyy TYJ:n sivuilta >.

Työttömyysturvan lakimuutoksilla on helpotettu lomautettujen ja työttömien tilannetta sekä etuushakemusten käsittelyä koronapandemian aikana. Osa lakimuutoksista jatkuu 31. maaliskuuta 2021 asti, ja osa päättyy vuodenvaihteessa.

Osa koronaepidemian takia tehdyistä työttömyysturvan lakimuutoksista jatkuu. Suojaosa on maaliskuun 2021 loppuun asti korotettu 500 euroon, jos sovittelujakso on kuukausi, ja 465 euroon, jos sovittelujakso on 4 viikkoa. Suojaosa tarkoittaa rahamäärää, jonka työtön työnhakija voi ansaita ilman että se pienentää työttömyysetuutta. Korotettu suojaosa koskee niitä sovittelujaksoja, jotka alkavat viimeistään 31. maaliskuuta 2021.Liikkuvuusavustusta voi saada 31. maaliskuuta 2021 asti kokoaikatyön työmatkaan, jos päivittäinen edestakainen työmatka kestää yli 2 tuntia. Liikkuvuusavustusta voi saada myös henkilö, joka muuttaa työn perässä.

Työtulot sovitellaan 31. maaliskuuta 2021 asti yhteen 4 viikon tai kuukauden mittaisissa jaksoissa, vaikka jaksoon sisältyisi päiviä, joina hakijalla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen. Jakson aikana maksetut palkat siis huomioidaan sovittelussa, vaikka palkan maksupäivältä ei olisi oikeutta työttömyysetuuteen. Tämän vastineeksi sovittelujakson aikana maksettavaa palkkaa ei muunneta vastaamaan kuukausipalkkaa, vaan se otetaan huomioon sellaisenaan.

Lisäksi yrittäjä voi itse ilmoittaa Kelaan koronapandemian takia muuttuneet tulonsa, jotka sovitellaan yhteen etuuden kanssa. Tavallisesti yritystoiminnan tulojen sovittelussa on käytetty edellisen vuoden verotustietoja.

Lait odottavat vielä presidentin vahvistusta.

Joidenkin väliaikaisten muutosten voimassaolo päättyy vuoden lopussa.

Työttömyysetuushakemuksia käsitellään 1. tammikuuta 2021 lähtien seuraavasti:

 • Työttömyysetuutta voi saada 5 omavastuupäivän jälkeen. Jos työttömyysetuuden maksaminen on alkanut viimeistään 31. joulukuuta 2020, omavastuupäiviltä voidaan maksaa työttömyysetuutta.
 • Työttömyyspäivärahan enimmäisaika alkaa kulua, eli peruspäivärahaa voi saada korkeintaan 300 tai 400 päivää työhistorian pituuden mukaan. Enimmäisaika ei ole kulunut lomautetuilla 16.3.–31.12.2020 ja kokonaan työttömillä 1.7.–31.12.2020.
 • Työttömyyspäivärahan työssäoloehto palautuu 26 viikkoon. Työttömyysetuuden hakija voi saada Kelan peruspäivärahaa, jos hän on ollut töissä 26 viikkoa edeltävien 28 kuukauden aikana ja jos myös muut ehdot täyttyvät. Lyhyttä, 13 viikon työssäoloehtoa sovelletaan, jos peruspäivärahan maksaminen on alkanut viimeistään 31. jouolukuuta 2020.
 • TE-palvelut tutkii, onko lomautetun yritystoiminta pää- vai sivutoimista.
 • Työttömän työnhakijan pitää tehdä työllistymissuunnitelma TE-palveluissa. Jos suunnitelmaa ei tee, voi menettää työttömyysetuuden.

Päätoimiset yrittäjät

Päätoimiset yrittäjät voivat saada väliaikaisesti Kelan työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi. Ratkaisu koskee kaikkia yrittäjiä riippumatta yritystoiminnan muodosta. Laki on voimassa 31. maaliskuuta 2021 asti.

Työmarkkinatuen saaminen edellyttää, että yrittäjän päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt, tai että yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1 089,67 €/kk siinä jokaista yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti. Päätoimisen työskentelyn päättymisen tai tulon vähentymisen tulee johtua koronavirusepidemiasta. Tuen saaminen ei edellytä yritystoiminnan lopettamista.

Käytännössä prosessi menee näin:

 1. Yrittäjä ilmoittautuu työnhakijaksi TE-toimistoon ja antaa selvityksen päätoimisen työskentelyn päättymisestä tai tulon vähentymisestä koronavirusepidemiasta johtuen.
 2. TE-toimisto antaa yrittäjän oikeudesta työmarkkinatukeen työvoimapoliittisen lausunnon Kelalle.
 3. Yrittäjä hakee työmarkkinatukea Kelasta.
 4. Kela maksaa työmarkkinatukea yrittäjälle.

Yrittäjän työttömyysturvaan ei tehty muutoksia ansiopäivärahan osalta. Ansiopäivärahaa voidaan jatkossakin maksaa, jos yritystoiminta on lopetettu, yritystoiminnassa työskentely on päättynyt tai yritystoiminta on sivutoimista tai lyhytkestoista. Myös yrittäjien työttömyyskassaan kuuluvat voivat hakea vaihtoehtoisesti Kelan työmarkkinatukea.

Lisätietoa:

Kysymyksiä ja vastauksia yrittäjien oikeudesta työttömyysturvaan >

Yritystoiminta ja työttömyysturva >

Työttömyyskassat

Palkansaajana sinun tulisi vakuuttaa itsesi palkansaajakassassa ja yrittäjänä yrittäjäkassassa.

Työttömyyskassa Finka

Hae ansiopäivärahaa Työttömyyskassa Finkasta >

Yrittäjän työttömyysturva

Yrittäjän työttömyysturvasta löydät tietoa esimerkiksi Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassan (SYT-kassa) kotisivuilta >.

Päätoimiset opiskelijat

Päätoimiset opiskelijat eivät lähtökohtaisesti ole oikeutettuja työttömyysetuuteen. Lue lisää >

TE-keskus antaa niin sanotun työvoimapoliittisen lausunnon. Lausunnon perusteella voit hakea työttömyyspäivärahaa, työmarkkinatukea tai ansiopäivärahaa. Maksajia ovat oma työttömyyskassa, mikäli olet kassan jäsen (esim. Finka, SYT, YTK), tai Kela.

Lausunnon kanssa siirrytään asioimaan korvauksen maksajan kanssa (Kela tai työttömyyskassa).

Kelan maksamat korvaukset:

 • Peruspäiväraha
 • Työmarkkinatuki

Työttömyyskassan maksama korvaus:

 • Ansiopäiväraha

FAQ – Työttömyys

Olenko oikeutettu työttömyyskassan etuuksiin, jos menetän työtä koronaviruspandemian vuoksi?

Kyllä. Työsuhteisella työntekijällä on oikeus palkkaansa enintään 14 päivän ajalta, jos työnteko on kokonaan estynyt hänestä tai työnantajasta riippumattoman syyn vuoksi. Työnantajan palkanmaksuvelvollisuus loppuu 14 päivän jälkeen. Tämän jälkeen työntekijällä on oikeus saada työttömyysetuutta.

Työttömyysetuuteen on oikeus työttömien työnhakijoiden lisäksi lomautetuilla työntekijöillä sekä niillä, joiden työnteko ja palkanmaksu on lomautukseen rinnastettavan syyn takia keskeytynyt. Lomautukseen rinnastettavia syitä ovat tilanteet, joissa työnteko estyy työntekijästä tai työnantajasta riippumattomasta syystä (kuten viranomaisen pandemian vuoksi asettama kielto).

Sivutoimisella yrittäjällä on myös oikeus saada päivärahaa koronaviruksen takia menetetyistä työsuhteisista keikoista. Päätoimisen yrittäjän ansioon suhteutettu päivärahan saaminen edellyttää kuulumista yrittäjien työttömyyskassaan.

Kun työntekijä on määrätty olemaan poissa työstään koronaviruksen leviämisen estämiseksi, ansionmenetyksen korvaa tartuntatautipäiväraha. Jos saat edellä mainituissa tilanteissa tartuntapäivärahaa, sen määrä vähennetään ansiopäivärahasta.

Jos jäät työttömäksi >

Jos sinut lomautetaan >

Tarvitsenko lausunnon keikkojen peruuntumisesta ilmoittautuessani TE-toimistoon ja työttömyyskassaan?

Ilmoittautuessasi työttömäksi työnhakijaksi tulee sinun jollain tavalla pystyä osoittamaan, että sinut on lomautettu tai että työsuhteesi on päättynyt. Lomautustilanteessa sinulle on annettu kirjallinen lomautusilmoitus. Jossain tapauksissa työnantaja ilmoittaa suoraan TE-keskukseen lomautuksesta. Jos taas työsuhteesi on päättynyt ja tämä ei käy ilmi esim. määräaikaisesta työsopimuksesta, voit pyytää työnantajaltasi erillisen todistuksen, että työsuhteesi päättynyt. TE-keskus ohjeistaa tarvittaessa selvityksen osalta.

Koronaviruspandemia ei muodosta erityistä perustetta saada työttömyyspäivärahaa, vaan oikeus työttömyyspäivärahaan määräytyy yleisten työssäoloehto- ja muiden säännösten mukaan.

Mikäli sinulta on peruttu toimeksianto- tai työkorvauskeikka, voit merkitä myös ko. päivän työttömyyspäiväksi. Jos  keikan peruuttaminen riitautetaan, ko. päivä tulee merkitä oikeusteitse riitautettavaksi, minkä saattaa johtaa siihen, että ko. päivältä ei välttämättä makseta työttömyyspäivärahaa.

SAK tiedottaa

Työttömyyspäivärahan enimmäisajan kuluminen keskeytyy vuoden loppuun saakka. Myös lomautusta, muita työehtoja ja työttömien palveluja koskevien muutoksien voimassaoloa jatketaan. Lue lisää >