TE-keskus

Jos jäät työttömäksi tai työtuntisi vähenevät, ilmoittaudu heti työttömäksi työnhakijaksi TE-toimiston verkkopalvelussa. Ilmoittautuminen on voimassa saman tien, mutta sitä ei voi tehdä takautuvasti esimerkiksi eiliselle päivälle. Ansiopäivärahaa voidaan maksaa vain sellaiselta ajalta, jona ilmoittautuminen on voimassa. Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi >

TE-keskus arvioi, pystytkö ottamaan vastaan kokoaikaista työtä. Tähän vaikuttaa muun muassa se, oletko sivu- tai päätoiminen yrittäjä.

Päätoimisten yrittäjien työttömyysturvaan on tulossa määräaikaisia helpotuksia pikaisella aikataululla. Helpotusten myötä yritystoimintaa ei lähtökohtaisesti tarvitse lakkauttaa työttömyysetuuden saamiseksi. Muusikkojen liitto seuraa tilannetta ja tarkentaa asiaa mahdollisimman pian.
TE-keskuksen tiedote tekeillä olevasta yrittäjien työttömyysturvaa koskevasta lainsäädännöstä >
TE-keskuksen yleinen ohjeistus yrittäjälle >

Sivutoimisten yrittäjien pitää selvittää, ettei yritystoiminta ole esteenä kokoaikaisen työn hakemiselle. Oleellista on se, kuinka paljon yritystoiminta työllistää esimerkiksi ajallisesti – ei laskutettujen tulojen määrä. TE-keskukselle ilmoitetaan tässä yhteydessä menneiden työsuhteiden pituudet ja työtunnit tietyltä ajanjaksolta. Tämä auttaa sen arvioinnissa, onko yritystoiminta menneinä kuukausina ollut esteenä työn tekemiselle työsuhteissa. 

Huom! Palkattomasta harjoittelusta ei tässä yhteydessä kannata kertoa, sillä se voi monimutkaistaa tilannetta ja johtaa siihen, että muusikko katsotaan virheellisesti päätoimiseksi yrittäjäksi (“työllistyy omassa työssään”). Lue lisää >

Päätoimiset opiskelijat eivät lähtökohtaisesti ole oikeutettuja työttömyysetuuteen. Lue lisää >

TE-keskus antaa niin sanotun työvoimapoliittisen lausunnon. Lausunnon perusteella voit hakea työttömyyspäivärahaa, työmarkkinatukea tai ansiopäivärahaa. Maksajia ovat oma työttömyyskassa, mikäli olet kassan jäsen (esim. Finka, SYT, YTK), ja Kela.

Lausunnon kanssa siirrytään asioimaan korvauksen maksajan kanssa (Kela tai työttömyyskassa).

  • Kelan maksamat korvaukset:
    • Peruspäiväraha
    • Työmarkkinatuki
  • Työttömyyskassan maksama korvaus:
    • Ansiopäiväraha

Työssäoloehto

Sekä peruspäivärahan että ansiopäivärahan saaminen edellyttää niin sanotun työssäoloehdon täyttymistä. Työssäoloehdon täyttyminen arvioidaan Kelaan tai työttömyyskassaan toimitettujen palkkatodistusten perusteella. Ansiosidonnaisen päivärahan saamiseksi on täytynyt lisäksi olla kassan jäsen työssäoloehdon kertymisen ajan. 

Jos työssäoloehto ei täyty, voit saada Kelan maksamaa työmarkkinatukea. Lue lisää >

Työssäoloehdon kertymiseen ja työttömyysturvan omavastuupäiviin ollaan säätämässä pykälämuutoksia poikkeustilan ajaksi. Muusikkojen liitto seuraa tilannetta ja tarkentaa asiaa mahdollisimman pian.

Työttömyyskassat

Palkkatyöläisenä sinun tulisi vakuuttaa itsesi palkansaajakassassa ja yrittäjänä yrittäjäkassassa.

Työttömyyskassa Finka

Työttömyyskassa Finkassa ansiopäivärahaa haetaan jälkikäteen neljän viikon tai kuukauden jaksoissa eAsioinnin kautta tai postitse lähetettävällä lomakkeella. Voit lähettää ensimmäisen hakemuksen liitteineen kuitenkin jo kahden viikon työttömyyden jälkeen. Täytä hakemus ensimmäisestä työttömyyspäivästä lähtien. Kassa ottaa huomioon omavastuupäivät ja muut mahdolliset korvauksettomat päivät. Ansiopäivärahan hakuaika on kolme kuukautta takautuvasti siitä päivästä lukien, josta etuutta halutaan saada.

Jos työntekosi keskeytyy tai estyy koronaviruksen vuoksi, mutta et itse sairastu, voi kyseessä olla lomautukseen rinnastettava syy. Työnantajalla on palkanmaksuvelvollisuus 14 vuorokautta työnteon keskeytymisen alkaessa. Mikäli keskeytys jatkuu, voi työnantaja lomauttaa sinut. Tällöin sinun tulee ilmoittaa TE-toimistoon työnteon keskeytymisestä lomautuksen / lomautukseen rinnastettavan syystä ja käynnistää työnhaku. Lomautuksen ajalta voit hakea päivärahaa työttömyyskassasta.

Finkan koronaviruspandemiaan liittyvät tiedotteet löydät myös liiton sivuilta >.

Ohjeita työttömyyskassa Finkan sivuilla >
Finka: ansiopäivärahan hakeminen >
Finka: ansiopäiväraha, lomautus >

Yrittäjän työttömyysturva

Yrittäjän työttömyysturvasta löydät tietoa esimerkiksi Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassan (SYT-kassa) kotisivuilta >.

Huom! Yrittäjien työttömyysturvaan on tulossa määräaikaisia helpotuksia pikaisella aikataululla. Helpotusten myötä yritystoimintaa ei lähtökohtaisesti tarvitse lakkauttaa työttömyysetuuden saamiseksi. Muusikkojen liitto seuraa tilannetta ja tarkentaa asiaa mahdollisimman pian.

FAQ – Työttömyys

Olenko oikeutettu työttömyyskassan etuuksiin, jos menetän työtä koronaviruspandemian vuoksi?

Kyllä. Työsuhteisella työntekijällä on oikeus palkkaansa enintään 14 päivän ajalta, jos työnteko on kokonaan estynyt hänestä tai työnantajasta riippumattoman syyn vuoksi. Työnantajan palkanmaksuvelvollisuus loppuu 14 päivän jälkeen. Tämän jälkeen työntekijällä on oikeus saada työttömyysetuutta.

Työttömyysetuuteen on oikeus työttömien työnhakijoiden lisäksi lomautetuilla työntekijöillä sekä niillä, joiden työnteko ja palkanmaksu on lomautukseen rinnastettavan syyn takia keskeytynyt. Lomautukseen rinnastettavia syitä ovat tilanteet, joissa työnteko estyy työntekijästä tai työnantajasta riippumattomasta syystä (kuten viranomaisen pandemian vuoksi asettama kielto).

Sivutoimisella yrittäjällä on myös oikeus saada päivärahaa koronaviruksen takia menetetyistä työsuhteisista keikoista. Päätoimisen yrittäjän ansioon suhteutettu päivärahan saaminen edellyttää kuulumista yrittäjien työttömyyskassaan.

Kun työntekijä on määrätty olemaan poissa työstään koronaviruksen leviämisen estämiseksi, ansionmenetyksen korvaa tartuntatautipäiväraha. Jos saat edellä mainituissa tilanteissa tartuntapäivärahaa, sen määrä vähennetään ansiopäivärahasta.

Jos jäät työttömäksi >

Jos sinut lomautetaan >

Tarvitsenko lausunnon keikkojen peruuntumisesta ilmoittautuessani TE-toimistoon ja työttömyyskassaan?

Ilmoittautuessasi työttömäksi työnhakijaksi tulee sinun jollain tavalla pystyä osoittamaan, että sinut on lomautettu tai että työsuhteesi on päättynyt. Lomautustilanteessa sinulle on annettu kirjallinen lomautusilmoitus. Jossain tapauksissa työnantaja ilmoittaa suoraan TE-keskukseen lomautuksesta. Jos taas työsuhteesi on päättynyt ja tämä ei käy ilmi esim. määräaikaisesta työsopimuksesta, voit pyytää työnantajaltasi erillisen todistuksen, että työsuhteesi päättynyt. TE-keskus ohjeistaa tarvittaessa selvityksen osalta.

Koronaviruspandemia ei muodosta erityistä perustetta saada työttömyyspäivärahaa, vaan oikeus työttömyyspäivärahaan määräytyy yleisten työssäoloehto- ja muiden säännösten mukaan.

Mikäli sinulta on peruttu toimeksianto- tai työkorvauskeikka, voit merkitä myös ko. päivän työttömyyspäiväksi. Jos  keikan peruuttaminen riitautetaan, ko. päivä tulee merkitä oikeusteitse riitautettavaksi, minkä saattaa johtaa siihen, että ko. päivältä ei välttämättä makseta työttömyyspäivärahaa.