Työttömyysturva

TE-palvelut

Jos jäät työttömäksi tai ilman työtä, työntekosi estyy tai sinut lomautetaan, ilmoittaudu heti työttömäksi työnhakijaksi TE-palveluiden verkkosivuilla. Ilmoittautuminen on voimassa saman tien, mutta sitä ei voi tehdä takautuvasti esimerkiksi eiliselle päivälle. Työttömyysetuutta voidaan maksaa vain sellaiselta ajalta, jona ilmoittautuminen on ollut voimassa. Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi >

Työttömyysturvalain väliaikaiset muutokset

Koonti työttömyysturvan väliaikaisista lakimuutoksista löytyy TYJ:n sivuilta > .

Omavastuu

Muutoksen myötä sekä työttömälle että lomautetulle voidaan maksaa työttömyysetuutta myös omavastuuajalta, mikäli omavastuun ensimmäinen päivä on ajalla 16.3. – 31.12.2020.

Lomautetun yritystoimintaa ja opintoja ei tutkita TE-toimistossa.

Lomautettujen on jatkossakin ilmoittauduttava TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi. Lomautettujen on myös otettava vastaan työnantajan tarjoama työ. Muutoksen tarkoituksena on nopeuttaa lomautettujen työttömyysturva-asian käsittelyä. Lakimuutoksen myötä lomautetuilla ei myöskään ole velvoitetta laatia työllistymissuunnitelmaa tai osallistua TE-toimiston palveluihin.

Muutokset ovat väliaikaisia. Ne koskevat 16.3.2020 ja sen jälkeen alkaneita lomautuksia ja ovat voimassa 31.12.2020 asti.

Ansiopäivärahan enimmäisaika

Mikäli lomautus alkaa ajalla 16.3.–31.12.2020, ei tällä ajalla maksettuja päiviä huomioida ansiopäivärahan 300/400/500 päivän enimmäisaikaan.

Enimmäisaika ei kerry missään tilanteessa ajalla 1.7.–31.12.2020.

Jäsenyys- ja työssäoloehto

Mikäli 26 kalenteriviikon jäsenyys- ja työssäoloehto eivät täyty, riittää jäsenyys- ja työssäoloehdon täyttymiseen 13 kalenteriviikkoa. Tällöin työssäoloehdon kerryttävää työtä on oltava vähintään yksi kalenteriviikko 1.3.2020 jälkeen ja päivärahan ensimmäinen maksupäivä on oltava viimeistään 3.12.2020.

Yrittäjän ei-omistavan asemassa olevan perheenjäsenen jäsenyys- ja työssäoloehto laskee 52 kalenteriviikosta 26 kalenteriviikkoon.

Lisätietoja > 

Päätoimiset yrittäjät

Päätoimiset yrittäjät voivat saada väliaikaisesti Kelan työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi. Ratkaisu koskee kaikkia yrittäjiä riippumatta yritystoiminnan muodosta. Laki on voimassa 31. joulukuuta 2020 asti.

Työmarkkinatuen saaminen edellyttää, että yrittäjän päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt, tai että yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1 089,67 €/kk siinä jokaista yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti. Päätoimisen työskentelyn päättymisen tai tulon vähentymisen tulee johtua koronavirusepidemiasta. Tuen saaminen ei edellytä yritystoiminnan lopettamista.

Käytännössä prosessi menee näin:

  1. Yrittäjä ilmoittautuu työnhakijaksi TE-toimistoon ja antaa selvityksen päätoimisen työskentelyn päättymisestä tai tulon vähentymisestä koronavirusepidemiasta johtuen.
  2. TE-toimisto antaa yrittäjän oikeudesta työmarkkinatukeen työvoimapoliittisen lausunnon Kelalle.
  3. Yrittäjä hakee työmarkkinatukea Kelasta.
  4. Kela maksaa työmarkkinatukea yrittäjälle.

Yrittäjän työttömyysturvaan ei tehty muutoksia ansiopäivärahan osalta. Ansiopäivärahaa voidaan jatkossakin maksaa, jos yritystoiminta on lopetettu, yritystoiminnassa työskentely on päättynyt tai yritystoiminta on sivutoimista tai lyhytkestoista. Myös yrittäjien työttömyyskassaan kuuluvat voivat hakea vaihtoehtoisesti Kelan työmarkkinatukea.

Lisätietoa:

Kysymyksiä ja vastauksia yrittäjien oikeudesta työttömyysturvaan >

Yritystoiminta ja työttömyysturva >

Työttömyyskassat

Palkansaajana sinun tulisi vakuuttaa itsesi palkansaajakassassa ja yrittäjänä yrittäjäkassassa.

Työttömyyskassa Finka

Hae ansiopäivärahaa Työttömyyskassa Finkasta >

Yrittäjän työttömyysturva

Yrittäjän työttömyysturvasta löydät tietoa esimerkiksi Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassan (SYT-kassa) kotisivuilta >.

Päätoimiset opiskelijat

Päätoimiset opiskelijat eivät lähtökohtaisesti ole oikeutettuja työttömyysetuuteen. Lue lisää >

TE-keskus antaa niin sanotun työvoimapoliittisen lausunnon. Lausunnon perusteella voit hakea työttömyyspäivärahaa, työmarkkinatukea tai ansiopäivärahaa. Maksajia ovat oma työttömyyskassa, mikäli olet kassan jäsen (esim. Finka, SYT, YTK), tai Kela.

Lausunnon kanssa siirrytään asioimaan korvauksen maksajan kanssa (Kela tai työttömyyskassa).

Kelan maksamat korvaukset:

  • Peruspäiväraha
  • Työmarkkinatuki

Työttömyyskassan maksama korvaus:

  • Ansiopäiväraha

FAQ – Työttömyys

Olenko oikeutettu työttömyyskassan etuuksiin, jos menetän työtä koronaviruspandemian vuoksi?

Kyllä. Työsuhteisella työntekijällä on oikeus palkkaansa enintään 14 päivän ajalta, jos työnteko on kokonaan estynyt hänestä tai työnantajasta riippumattoman syyn vuoksi. Työnantajan palkanmaksuvelvollisuus loppuu 14 päivän jälkeen. Tämän jälkeen työntekijällä on oikeus saada työttömyysetuutta.

Työttömyysetuuteen on oikeus työttömien työnhakijoiden lisäksi lomautetuilla työntekijöillä sekä niillä, joiden työnteko ja palkanmaksu on lomautukseen rinnastettavan syyn takia keskeytynyt. Lomautukseen rinnastettavia syitä ovat tilanteet, joissa työnteko estyy työntekijästä tai työnantajasta riippumattomasta syystä (kuten viranomaisen pandemian vuoksi asettama kielto).

Sivutoimisella yrittäjällä on myös oikeus saada päivärahaa koronaviruksen takia menetetyistä työsuhteisista keikoista. Päätoimisen yrittäjän ansioon suhteutettu päivärahan saaminen edellyttää kuulumista yrittäjien työttömyyskassaan.

Kun työntekijä on määrätty olemaan poissa työstään koronaviruksen leviämisen estämiseksi, ansionmenetyksen korvaa tartuntatautipäiväraha. Jos saat edellä mainituissa tilanteissa tartuntapäivärahaa, sen määrä vähennetään ansiopäivärahasta.

Jos jäät työttömäksi >

Jos sinut lomautetaan >

Tarvitsenko lausunnon keikkojen peruuntumisesta ilmoittautuessani TE-toimistoon ja työttömyyskassaan?

Ilmoittautuessasi työttömäksi työnhakijaksi tulee sinun jollain tavalla pystyä osoittamaan, että sinut on lomautettu tai että työsuhteesi on päättynyt. Lomautustilanteessa sinulle on annettu kirjallinen lomautusilmoitus. Jossain tapauksissa työnantaja ilmoittaa suoraan TE-keskukseen lomautuksesta. Jos taas työsuhteesi on päättynyt ja tämä ei käy ilmi esim. määräaikaisesta työsopimuksesta, voit pyytää työnantajaltasi erillisen todistuksen, että työsuhteesi päättynyt. TE-keskus ohjeistaa tarvittaessa selvityksen osalta.

Koronaviruspandemia ei muodosta erityistä perustetta saada työttömyyspäivärahaa, vaan oikeus työttömyyspäivärahaan määräytyy yleisten työssäoloehto- ja muiden säännösten mukaan.

Mikäli sinulta on peruttu toimeksianto- tai työkorvauskeikka, voit merkitä myös ko. päivän työttömyyspäiväksi. Jos  keikan peruuttaminen riitautetaan, ko. päivä tulee merkitä oikeusteitse riitautettavaksi, minkä saattaa johtaa siihen, että ko. päivältä ei välttämättä makseta työttömyyspäivärahaa.

SAK tiedottaa

Työttömyyspäivärahan enimmäisajan kuluminen keskeytyy vuoden loppuun saakka. Myös lomautusta, muita työehtoja ja työttömien palveluja koskevien muutoksien voimassaoloa jatketaan. Lue lisää >