Karanteeni ja tartuntatautipäiväraha

Jos sinut tai alle 16-vuotias lapsesi todetaan altistuneen yleisvaaralliseen tartuntatautiin ja sinut tai alle 16-vuotias lapsesi asetetaan karanteeniin ja sinulle aiheutuu ansionmenetystä, sinulla voi olla oikeus saada tartuntatautipäivärahaa.

Mikäli olet osa-aikatyössä ja saat soviteltua ansiopäivärahaa, tartuntatautipäiväraha ei estä ansiopäivärahan maksamista, mutta se vähennetään päivärahasta. Muistathan ilmoittaa haetuista / maksetuista sosiaalietuuksista hakemuksella.

Tartuntatautipäivärahaa haetaan Kelalta >

Sairastuminen päivärahalla

Jos sairastut ja saat ansiopäivärahaa, jatka päivärahan hakemista normaalisti. Lyhyt, alle 10 päivän sairastuminen ei estä päivärahan maksamista. Mikäli sairauslomasi kestää yli 10 päivää, hae sairauspäivärahaa Kelalta. Tällöin kassa voi maksaa ansiopäivärahaa Kelan sairauspäivärahan omavastuuajalta, tiettyjen edellytysten täyttyessä.

Lue lisää sairauspäivärahasta Kelan sivuilta >

FAQ – Sairastuminen ja karanteeni

Olen joutunut koronaviruspandemian vuoksi karanteeniin ja joudun perumaan keikkoja / jäämään pois töistä. Voinko saada karanteeniajalta palkkaa?

Henkilö voidaan tartuntataudin leviämisen estämiseksi määrätä joko olemaan poissa ansiotyöstään, eristettäväksi tai karanteeniin. Määräys on henkilökohtainen ja sen tekee tartuntataudeista vastaava lääkäri. Poissaolon ajalta maksetaan joko palkkaa tai vaihtoehtoisesti tartuntatautipäivärahaa. Poissaolon palkallisuus riippuu työehtosopimuksesta. Jos työehtosopimuksessa on sovittu tartuntatautilain määrittämän poissaolon palkallisuudesta, maksetaan palkkaa sairausloma-ajan palkan mukaisesti. Esimerkiksi kunnallisessa yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa on sovittu tartuntatautilain mukaisten poissaolojen palkallisuudesta tilanteessa, jossa henkilö on määrätty olemaan poissa ansiotyöstään tai on joutunut eristykseen.

Yleisin tilanne muusikoiden osalta on, että palkanmaksusta ei ole sovittu työehtosopimustasolla tai tehtävä työ tehdään yrittäjänä. Tällöin kaikki, jotka on määrätty joko olemaan poissa ansiotyöstä, eristykseen tai karanteeniin, ovat oikeutettuja Kelan maksamaan tartuntatautipäivärahaan. Sama oikeus on alle 16-vuotiaan lapsen huoltajalla, jos alle 16-vuotias lapsi on edellä mainitusta syystä määrätty pidettäväksi kotona ja huoltaja tämän vuoksi on estynyt tekemästä työtään. Tartuntatautipäivärahassa ei ole omavastuuaikaa, ja se korvaa täysimääräisesti työstä poissaolon, eristyksen tai karanteenin aiheuttaman ansionmenetyksen. Työntekijän päiväraha määräytyy sen palkan mukaan, jonka hän olisi saanut, jos hän olisi ollut töissä. Yrittäjän päiväraha määräytyy työstä poissaolon alkaessa voimassa olevan YEL- tai MYEL-vuosityötulon perusteella.

Kela tarvitsee tartuntatautipäivärahan maksamista varten kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavan lääkärin päätöksen työstä poissaolosta, eristämisestä tai karanteenista. Päiväraha korvaa ansionmenetyksen, joten sitä voidaan maksaa vain niiltä päiviltä, jolloin henkilö ei ole voinut työskennellä karanteenin tai eristyksen takia. Päivärahaa ei siis makseta esimerkiksi loman ajalta tai tehtävissä, joissa voidaan tehdä etätyötä. Ansionmenetyksestä tarvitaan työnantajan selvitys. Tästä syystä on tärkeää, että kaikki tehtävät työvuorot ja keikat on kirjallisesti etukäteen sovittu.

Kela voi maksaa päivärahaa myös EU-alueella eristetylle tai karanteenin määrätylle henkilölle. Karanteenista tai eristyksestä tarvitaan todistus lääkäriltä, jolla on oikeus määrätä näitä rajoituksia kyseisessä maassa.

Lue lisää Kelan sivuilta >

Olen sairastunut koronavirukseen. Saanko sairausajan palkkaa?

Sairaustapauksissa noudatetaan normaaleja voimassa olevia sairauspoissaolomääräyksiä ja sairausajan palkanmaksua sekä Kelan sairauspäivärahan maksamiseen liittyviä määräyksiä.

Korvaako Muusikkojen Sairauskassa koronaviruspandemian aiheuttamia kuluja tai ansionmenetyksiä?

Muusikkojen Sairauskassassa on vakuutettu 16 vuotta täyttäneet alle 68-vuotiaat Muusikkojen liiton jäsenet. Kassan toimintapiiriin eivät kuulu T-maksuluokassa olevat jäsenet.

Sairauskassa maksaa enintään 90 euron sairauspäivärahaa ennen sairautta sovitulta mutta sairauden vuoksi menetetyltä työpäivältä sairausvakuutuslain mukaisen päivärahan omavastuun (yleensä 9 päivää) ajalta, työkyvyttömyyden alkamispäivää lukuun ottamatta. Päivärahaa ei makseta vuosiloman, täyden sairauspäivärahan, työttömyyspäivärahan, koulutus- tai työmarkkinatuen tms. tuen tai päivärajan ajalta. Jos työnantaja maksaa osan palkasta työkyvyttömyysajalta, kassa voi maksaa osittaista päivärahaa.

Jos joudut sairaalahoitoon Suomessa, Sairauskassa korvaa sairaalan ja terveyskeskuksen hoitopäivämaksun sekä siihen liittyvä perusmaksun enintään keskussairaalan alimman maksuluokan mukaiseen määrään enintään 10 vuorokaudelta kalenterivuodessa.