Kantelu aluehallintoviraston kokoontumisia koskevasta päätöksestä

Muusikkojen liiton juristi Mirkka Kivilehto on perjantaina 12. helmikuuta 2021 jättänyt eduskunnan oikeusasiamiehelle kantelun Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston joulukuussa 2020 tekemästä yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia koskevasta päätöksestä.

Juristi Mirkka Kivilehdon eduskunnan oikeusasiamiehelle jättämä kantelu koskee Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätöstä LSSAVI/16940/2020, jossa kiellettiin alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset ajalla 2.–21.12.2020. Kantelussa todetaan päätöksen olevan lainvastainen, ja että vastaavat lainvastaisuudet toteutuvat myös muiden aluehallintovirastojen päätöksissä vuonna 2020.

Kantelussaan Kivilehto tuo esiin kolme päätökseen ja sen perusteluihin liittyvää ongelmaa.

1. Ei ole selvää, kuka on asianosainen

Päätöksessä ei tuoda ilmi, mitä tarkoitetaan yleisötilaisuudella ja yleisellä kokouksella. Siksi epäselväksi jää, kuka on päätöksen osalta asianosainen eli kenen oikeuksia ja velvollisuuksia päätös koskee. Aluehallintovirastot tulkitsevat toimivaltaansa lainsäädäntöä laveammin.

2. Perustelut ja oikeudellinen punninta puuttuvat

Päätöksestä puuttuvat lainmukaiset perustelut sekä viranomaiselta vaadittava oikeudellinen punninta. Päätöksestä puuttuvat päätöksenteossa sovelletut oikeussäännöt ja muut oikeuslähteet sekä muut ratkaisuun vaikuttaneet tai siinä sovelletut oikeudelliset perusteet, kuten oikeusperiaatteet ja sitova oikeuskäytäntö.

Päätöksellä on rajoitettu perustuslain mukaista oikeutta kokoontua, ja kokoontumisrajoituksella on välitön vaikutus myös muihin perusoikeuksiin kuten sananvapauteen, taiteen vapauteen sekä elinkeinonvapauteen. Päätöksen sisältämää kokoontumisrajoitusta on tulkittu yleisesti siten, että muun muassa esittävän taiteen tapahtumia ei ole voitu järjestää. Päätöksessä ei ole esitetty Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston perusteluja tai punnintaa siitä, että annettu määräys ja valitut toimet olisivat välttämättömiä ja oikeassa suhteessa perusoikeuden suojaamien intressien ja perusoikeuksien rajoittamisen taustalla olevien intressien välillä.

3. Aluehallintovirastojen perustelut lähes identtisiä

Näyttää siltä, ettei Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto ole käyttänyt itsenäistä harkintavaltaansa päätöstä tehdessään, sillä se perustuu vahvasti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) strategiaan ja ohjeistukseen. Päätös ei kuitenkaan voi perustua yksinomaan viranomaisen määräyksiin tai ohjeisiin, koska julkisen vallan käytön on perustuttava lakiin, ja yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista on säädettävä lailla. Aluehallitonvirastojen esittämät perustelut ovat lähes identtisiä, vaikka viranomaisilta edellytetään itsenäistä ja puolueetonta päätöksentekoa.

Päätös ei ole perustuslain mukainen

Päätös ei Kivilehdon mukaan täytä hallintolain vaatimuksia, ja perusteluista puuttuu kokonaan tartuntatautilain välttämättömyysperiaatteen ja perusoikeuksien rajoittamisen oikeasuhteisuuden punninta. Lisäksi hallintolain mukaista kuulemisperiaatetta ei ole noudatettu. Kivilehto toteaa, ettei päätös ole perustuslain mukainen. Puutteiden vuoksi päätöksen sisällön lainmukaisuutta ja muutoksenhaun tarvetta on vaikea arvioida.

”Aluehallintoviraston omien perusteluiden puuttumisen vuoksi ei voida varmistua siitä, että viranomainen on käyttänyt harkintavaltaansa lain ja hallinnon oikeusperiaatteiden mukaisesti ja siksi päätöksestä puuttuu asianosaisten oikeussuojan kannalta keskeisimmät perustelut.”

Kantelu on kokonaisuudessaan luettavissa alla.