Muusikkojen liiton rekisteriseloste

Päivitetty 7.1.2020

 

 1. Rekisterin pitäjä

Suomen Muusikkojen Liitto ry
Pieni Roobertinkatu 16, 00120 Helsinki
Puh. 09-6803 4070
www.muusikkojenliitto.fi

Edustaja

Tietosuojavastaava Mirkka Kivilehto

Rekisteriasioita hoitavien yhteystiedot

sml@muusikkojenliitto.fi
Puh. 09-6803 4070

 1. Rekisterin nimi

Suomen Muusikkojen Liitto ry:n osastojen jäsenten rekisteri

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Jäsenrekisteri toimii yhdistyslain tarkoittamana jäsenluettelona Muusikkojen liiton osastojen jäsenistä. Jäsenrekisteri palvelee liiton jäsenetujen tarjoamista, sisäistä tiedottamista, jäsenmaksujen perintää ja tilastollisia tarkoituksia.

 1. Rekisteröity henkilöryhmä

Muusikkojen liiton osastojen jäseneksi kirjallisesti liittyneet henkilöt. Myös jäsenyydestä eronneet ja erotetut henkilöt kohdassa 9 mainituin aikarajoin.

 1. Jäsenrekisteriin tallennettavat tiedot

Rekisterissä käsitellään Muusikkojen liiton osastojen jäsenten henkilö- ja yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen ja palvelujen tuottamiseen liittyviä tarpeellisia tietoja.

Näitä tietoja ovat:

–      jäsenen nimi ja henkilötunnus

–      syntymäpaikka

–      yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite)

–      liittymis- ja eroamis-/erottamisaika

–      liiton osasto

–      liiton antama jäsennumero

–      instrumentti

–      työnantaja

–      mahdollinen yrittäjästatus

–      mahdollinen opiskelijastatus

–      palkkatiedot

–      työsuhteen voimassaoloajan erityistiedot, esim. äitiysloma

–      liiton ja osaston luottamustehtävät

–      Työttömyyskassa Finkan jäsenyys (liittymis-/eroamisaika)

–      mahdollisen toisen ammattiliiton jäsenyys

–      jäsenmaksujen suorittaminen

–      suoramarkkinointikielto

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään. Jäsenmaksutietoa myös työnantajalta. Jäseneksi hyväksyminen ja luottamustehtävät osastolta.

 1. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Tietoja voidaan luovuttaa liiton ulkopuolelle seuraavasti: jäsenmaksutiedot verohallinnolle, jäsenten yhteystiedot SAK:n tutkimustoimintaan, osoitetiedot vakuutusyhtiö Kalevalle (IF liittovakuutus) ja Muusikkojen Sairauskassalle tiedot järjestön vakuuttamista jäsenistä, yhteistyösopimuksen mukaan Työttömyyskassa Finkalle yhteisten jäsenten tiedot. Osoitetiedot siirretään jäsenlehden valmistajalle ja jäsenkorttitoimittajalle. Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 1. Rekisterin suojaus

a) Sähköisesti talletetut tiedot

Rekisterin käyttöön oikeutetuilla liiton toimihenkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja kolmen kuukauden välein vaihtuvat salasanat, jotka oikeuttavat tietojen hakuun ja tallentamiseen sähköisesti työtehtävien edellyttämässä laajuudessa.

b) Manuaalinen aineisto

Säilytetään liiton tiloissa, jotka lukittuina henkilöstön ollessa muualla. Arkistot säilytetään lukituissa arkistotiloissa.

 1. Syntyvät alarekisterit

Tarjottujen jäsenetujen ja henkilökohtaisen edunvalvonnan järjestämisessä syntyy jäsenrekisterin alarekistereitä (mm residenssit, oikeusapu). Näitä säilytetään jäsenrekisteristä erillisissä Excel-taulukoissa tai Word-dokumenteissa ylläpitäjän henkilökohtaisessa kansiossa salasanan takana.

 1. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin henkilö on liiton jäsen. Tämän jälkeen  henkilötietoja säilytetään kymmenen vuoden ajan rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella (KKO 2017: 15). Henkilötiedot voidaan säilyttää myös tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai liiton sopimusvelvoitteet kolmansia kohtaan edellyttävät tätä.

 1. Henkilön tarkistusoikeus

Henkilöllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu.

 1. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa varten. Kiellon voi ilmoittaa rekisteriasioita hoitaville.

 1. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Vaatimus korjaamisesta on esitettävä rekisteriasioita hoitaville.