Työttömyysturvaan muutoksia vuonna 2024

Vuosi työtä työttömyyspäivärahan saamiseksi – muutos heikentää luovien alojen freelancereiden työttömyysturvaa

Työttömyyspäivärahan työskentelyedellytyksen eli työssäoloehdon pituus kaksinkertaistuu syyskuussa: nykyisin työttömyyspäivärahaa voi saada yhteensä puolen vuoden työskentelyn jälkeen, kun syyskuun alusta alkaen työtä vaaditaan 12 kuukautta.

Samalla työssäoloehto muuttuu tuloperusteiseksi. Työssäoloehdon tuloperusteistamisen eli euroistamisen myötä oikeus työttömyyspäivärahaan määrittyy maksetun palkan perusteella eikä tehtyjen työtuntien. Palkkaraja on 930 euroa kuukaudessa. Syyskuun alusta alkaen työttömyyspäivärahaa saadakseen on siis työskenneltävä 12 kuukauden ajan siten, että palkka on kuukaudessa vähintään 930 euroa. Jos palkkaa on maksettu 465–930 euroa kuukaudessa, kertyy puolikas työskentelykuukausi.

Työskentelykuukausia voi kerryttää 28 kuukauden ajan, eli kahden vuoden ja neljän kuukauden ajan.

Lyhyissä työsuhteissa työllistyvien pätkä- ja keikkatyöläisten sekä freelancereiden työttömyysturvan piiriin pääsy vaikeutuu, kun jatkossa työssäoloehto on puolet pidempi. On syytä huomioida, että lakimuutoksen myötä myös luovien ja esityksellisen työn alojen poikkeus, jonka mukaan näillä aloilla työssäoloehtoa on voitu kerätä viikoissa, poistuu.

Omavastuuaika pitenee ja lomakorvaus jaksotetaan tammikuusta eteenpäin

Eduskunnassa hyväksytyn lakimuutoksen myötä omavastuuaika pitenee viidestä päivästä seitsemään päivään tammikuun alusta alkaen. Omavastuuaika tarkoittaa jaksoa työttömyyden tai lomautuksen alussa, jonka ajalta ei makseta työttömyyspäivärahaa.

Tammikuun alusta alkaen myös lomakorvaus vaikuttaa työttömyystukioikeuteen. Muutoksen seurauksena työsuhteen päättyessä pitämättömistä lomapäivistä maksettu lomakorvaus estää työttömyyspäivärahan maksamisen määräajalle. Tätä kutsutaan lomakorvauksen jaksottamiseksi. Yhden kuukausipalkan suuruinen lomakorvaus estää työttömyyspäivärahan maksamisen noin kuukauden ajaksi. Jaksotus koskee lomakorvausta, joka maksetaan yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön päättyessä.

Huhtikuussa poistuvat lapsikorotukset ja työtulojen suojaosa

Työttömyysturvan lapsikorotuksen maksu loppuu huhtikuun alussa. Vuonna 2024 lapsikorotuksia maksetaan tammikuusta maaliskuuhun, ja korotuksen määrä on maaliskuun loppuun asti 130–240 euroa lasten lukumäärän mukaan.

Samalla huhtikuun alussa poistuu 300 euron suojaosa työtuloille, joka tarkoittaa, että työttömyysturvan saaja voi ansaita 300 euroa ilman palkan tai yritystulon vaikutusta päivärahaan. Jatkossa jokainen työstä saatu euro vähentää työttömyysturvaa 50 senttiä.

Indeksikorotukset jäädytetään vuoteen 2027 saakka

Eduskunta on hyväksynyt myös lakimuutoksen, jonka myötä indeksikorotukset jäädytetään vuosille 2024–27. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kohdalla se tarkoittaa työttömyysturvan perusosan ja taitekohdan säilymistä vuoden 2023 tasolla.

Lakimuutoksella tavoiteltu työllisyyden lisääntyminen ei toteudu luovilla aloilla

Työllistymisen kannustavuuteen liittyvät hallitusohjelmakirjaukset ovat luovien alojen kannalta tarpeettomia, koska luovan alan työmarkkinat ovat paljon keskimääräistä joustavammat – keikkatyö on pääsääntö vakituisten töiden ja pidempien määräaikaisuuksien sijaan. Myös työttömyysturvan leikkaamista koskevassa hallituksen esityksessä todetaan, että leikkausten vaikutus työllisyyteen on pieni. Käytännössä lakimuutos on heikennys alan työttömyysturvaan ja vaikeuttaa työttömyysturvan piiriin pääsyä.  Toimialalla ei ole niitä työhön kannustamisongelmia, joita lakimuutoksella pyritään korjaamaan.