Freelancer verotuksessa 2024

Verohallinnon sivuille on koottu tietoa freelancerina työtä tekevän verotuksesta.

Verovapaan apurahan enimmäismäärä vuonna 2024

Ohjeesta löytyy muun muassa freelancetyötä tekeville päivitetty verovapaan apurahan muuttunut enimmäismäärä vuodelle 2024.

Valtion taiteilija-apurahan suuruus on 29. helmikuuta 2024 saakka 2 153,23 euroa kuukaudessa. Maaliskuun alusta alkaen valtion taiteilija-apurahan suuruus on 2 196,30 euroa kuukaudessa.

Apurahojen verotus

Ainoastaan opintoja, tieteellistä tutkimusta tai taiteen harjoittamista varten saatu apuraha tai stipendi voi olla verovapaata tuloa (TVL 82 §). Muuta tarkoitusta varten saadut apurahat ja stipendit ovat aina veronalaista ansiotuloa apurahan myöntäjästä riippumatta.

Stipendin ja apurahan veronalaisuus ratkaistaan tapauskohtaisesti.

Apurahan verovapaus on sidottu apurahan myöntäjään. Ainoastaan TVL 82 §:n 2 momentissa tarkoitettujen julkisyhteisöjen ja Pohjoismaisen neuvoston myöntämät apurahat ovat saajalleen kaikilta osin verovapaita.

Muulta kuin valtiolta, kunnalta tai muulta julkisyhteisöltä (ns. yksityiset tahot) taikka Pohjoismaiden neuvostolta saadut stipendit, opintorahat ja muut apurahat sekä palkinnot ovat veronalaista tuloa siltä osin, kuin niiden sekä julkisyhteisöiltä ja Pohjoismaiden neuvostolta saatujen stipendien, muiden apurahojen, opintorahojen ja palkintojen yhteenlaskettu määrä tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuneiden menojen vähentämisen jälkeen verovuonna ylittää valtion taiteilija-apurahan vuotuisen määrän.

Jos apurahoja yms. on verovuoden aikana ollut nettomääräisesti enemmän kuin vuotuisen taiteilija-apurahan enimmäismäärä, ylimenevä osa yksityisten tahojen apurahoista on veronalaista ansiotuloa (TVL 82 §:n 2 momentti). Taiteen edistämiskeskus vahvistaa vuosittain verovapaan taiteilija-apurahan määrän.

Lisätietoa apurahojen verotuksesta löydät Verohallinnon sivuilta >

Tulonhankkimisesta johtuvat menot

Freelancer saa vähentää tulonhankkimisesta johtuvat kulut verotuksessaan. Harjoitetun toiminnan luonteella on merkitystä kulujen vähennysoikeuden kannalta. Harrastustoiminta tai siihen rinnastettava toiminta ei ole verotuksessa tarkoitettua tulonhankkimistoimintaa. Tällöin menot ovat vähennyskelpoisia enintään tulon määrään saakka eikä toiminnasta aiheutunutta tappiota vahvisteta.

Tuloverolaissa ei ole yksityiskohtaista luetteloa sitä, minkälaiset menot ovat vähennyskelpoisia. Menojen vähennyskelpoisuuden kannalta on merkitsevää, että ne johtuvat tulon hankkimisesta ja säilyttämistä. Tämän vuoksi menojen vähennysoikeus ratkaistaan olosuhteiden perusteella tapauskohtaisesti.

Myös Muusikkojen liiton jäsenmaksut ovat vähennyskelpoisia.

Menojen vähennyskelpoisuudesta on kerrottu tarkemmin esimerkiksi täällä >

Lue freelancerien verotuksesta lisää Veron sivuilla >