Tutkimushanke purkaa auki korona-ajan kulttuuripolitiikan

Kulttuuripolitiikka korona-ajan Suomessa. Kuinka jatkaa tästä eteenpäin? –tutkimuksen tavoitteena on arvioida kulttuurialaan kohdistunutta poliittista päätöksentekoa oikeustieteen, yhteiskuntatieteen sekä hyvän hallinnon periaatteiden näkökulmista. Näin pyritään luomaan kuvaa suomalaisen kulttuuripolitiikan tilasta ja kulttuuriin vaikuttavasta päätöksenteosta.

Toisena tavoitteena on vahvistaa kulttuurin asemaa Suomessa; luoda ratkaisumalleja kulttuuripolitiikan kehittämiselle sekä kulttuurialan vaikuttamistyölle. Tutkimuksessa paikannetaan kulttuurialan asiantuntijoiden sekä toimijoiden roolia kulttuurialaa koskevan poliittisen päätöksenteon eri vaiheissa ja analysoidaan sitä, kenen ääntä kuultiin ja millä perustein.

Hankkeessa yhdistävät voimansa akateemiset tutkijat sekä kulttuurialan kentän asiantuntijat: Muusikkojen liiton sopimuspäällikkö Mirkka Kivilehto, Tampereen yliopiston hallintotieteiden professori, vuoden 2022 professoriksi valittu Jari Stenvall, kunta-alan kehittäjä ja Tampereen yliopiston tohtorikoulutettava Sanni Pöntinen, dramaturgi Paula Vesala sekä Music x Median toimitusjohtaja Kaisa Rönkkö. Music x Media toimii hankkeen koordinaattorina.

Hanke toteutetaan pääosin Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran tuella. Lisäksi tutkimusta rahoittavat Esittävän Taiteen Edistämissäätiö, Teosto, Suomen Musiikintekijät, Suomen Säveltäjät ja Suomen Musiikkikustantajat sekä Suomen Musiikki & Media -Tapahtumat. Rahoittajista muodostuu myös hankkeen ohjausryhmä.

Tutkimustuloksia tullaan esittelemään Music x Media -tapahtumassa Tampereella 7. lokakuuta 2023. Samalla käydään myös laajaa kansallista ja kansainvälistä keskustelua kulttuurin asemasta.

Korona-ajalla kauaskantoiset vaikutukset kulttuurialan tulevaisuuteen

Kulttuurialan haavoittuvuus koronapandemian kaltaisessa kriisissä on julkisesti todettu yhdeksi opiksi tulevaisuutta varten, sillä jo korona-aikana tehdyissä raporteissa todetaan, että kulttuuripolitiikassa ja hallintorakenteissa tulee lisätä ennakointia, varautumista sekä selkeämpiä dialogimalleja kulttuurialan ja julkisen sektorin välillä.

Koronapandemian johdosta tehdyt rajoitukset romahduttivat dramaattisesti kulttuurialan toimintaedellytyksiä: Rajoituspolitiikasta tuli koronan edetessä ennakoimatonta ja sitä kritisoitiin tarkkarajaisuuden ja suhteellisuuden puutteesta, elinkeinojen epäyhdenvertaisesta kohtelusta sekä perusoikeuksien pitkällisestä rajoittamisesta.

Hankkeessa keskitytään raportoimaan ja analysoimaan kulttuurialaan vaikuttaneita toimia, joilla on julkilausuttu yhteys juuri koronapandemiaan. Lisäksi tunnistetaan] pandemia-ajan esimerkkiä käyttäen katvealueita, joissa kulttuuri ja perusoikeudet voivat jäädä yhteiskuntapolitiikassa huomioimatta.

Hankkeen menetelmänä ovat laadulliselle tutkimukselle tyypilliset työkalut: asiakirja-aineisto sekä keskeisten poliittisten päätöksentekijöiden ja kulttuurialan toimijoiden teemahaastattelut analysoidaan muun muassa kertomuksen tutkimuksen metodein. Aineistoa analysoidaan myös kulttuurintutkimuksen sekä kriisien johtamista ja hallintaa koskevien teorioiden sekä oikeudellisten teorioiden näkökulmasta.

Hankkeen yhtenä rahoittajana toimii Sitra, jonka työ demokratian ja osallisuuden parissa on etsiä uusia ratkaisuja yhteiskunnallisen osallisuuden ja luottamuksen vahvistamiseksi. Sitra edistää demokratian rakenteiden, toimintatapojen, osallistumisen ja vuorovaikutuksen keinojen uudistamista ja kehittämistä. Kriisitilanteessakin tehtävien toimien on täytettävä demokraattisen päätöksenteon kriteerit ja ideaalit mahdollisimman hyvin – ja siksi kulttuuripolitiikka koronan aikana on erinomainen tapaus oppia ja kehittää toimintapoja.

Lisätiedot:

Mirkka Kivilehto
mirkka.kivilehto@muusikkojenliitto.fi
Puh. 040 166 4858

Jari Stenvall
Puh. 040 828 4350

Music x Media -tapahtuman osalta Kaisa Rönkkö
Puh. 040 867 4216