Kunta-alan muusikkojen virka- ja työehtosopimukset 2022–2025

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajien sivuilla uutisoidaan sopimuksesta seuraavasti:

Kunta-alan muusikkojen virka- ja työehtosopimus 2022–2025 noudattaa palkankorotusten (1.6.2022, 1.6.2023 ja 1.6.2024) osalta KVTES:n ratkaisua. Sopimukseen sisältyy keskitetty järjestelyerä 2022 (0,5 %) 1.10.22 lukien (jaetaan yleiskorotuksena) sekä paikalliset järjestelyerät 1.6.2023 (0,4 %) ja 1.6.2024 (0,4 %) lukien. Sopimuskorotuksiin 2023 ja 2024 liittyvät samat perälautamääräykset kuin KVTES 2022–2025 sopimukseen.

Muusikkosopimukseen ei sisälly pääsopijajärjestöjen (JUKO ja JAU) ja KT:n välillä sovittelulautakunnan välityksellä solmittua kunta- ja hyvinvointialaa koskevaa erillisenä virka- ja työehtosopimuksena sovittua palkkarakenteita ja palkkausjärjestelmiä koskevaa kehittämisohjelmaa 2023–2027. Sopijaosapuolet ovat sopineet kuitenkin muusikkojen palkkausjärjestelmän kehittämistä koskevasta työryhmätyöskentelystä.

Kuukausipalkkaisten muusikoiden työ- ja virkaehtosopimuksessa sovelletaan monelta osin KVTES:n määräyksiä (ks. I luku 1 § soveltamisala 2 mom.). Perhevapaauudistuksen johdosta muutettuja KVTES määräyksiä (V luku) sovelletaan sellaisenaan kuukausipalkkaisten muusikoiden virka- ja työehtosopimuksen soveltamisalalla.

Sopimuksen tekstimuutos – yleisötyömääräyksen soveltaminen

Sopimuksessa 2020–2021 työaikalukuun (II) 1 momenttiin lisätty soveltamisohje pienemmässä kokoonpanossa soittamisesta on siirretty omaksi määräykseksi sopimuksen 2022–2025 III luvun 10 § määräykseksi (Työskentely pienemmässä kokoonpanossa). Määräystä on tarkennettu ja selvennetty sopimusmääräyksestä ilmenevällä tavalla. Määräyksellä ei ole vaikutusta voimassa oleviin paikallisiin sopimuksiin yleisötyön tekemisestä.

Määräyksestä on poistettu tuntimäärärajoituksena 12 tuntia. Muusikon pääasiallinen työtehtävä on kuitenkin orkesterityö,  ja pienemmässä kokoonpanossa soittaminen on poikkeuksellista. Pienemmässä kokoonpanossa soittamisen määrästä neuvotellaan paikallisesti luottamusmiehen kanssa. Työskentelyyn pienemmässä kokoonpanossa sovelletaan orkesterin työaikaa ja työohjelmaa koskevia määräyksiä ja näille soittotehtäville tulee varata myös riittävästi harjoitteluaikaa (II luku 3 § – 6 §).

Määräyksessä mainitulla yleisötyötehtävillä tarkoitetaan orkesterityön saavutettavuutta edistäviä soittotehtäviä muusikkojen mediasopimuksessa mainituissa kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon tai kasvatus- ja sivistyspalveluiden yksiköissä tai muissa kaupungin työyksiköissä. Näiden yleisötyötehtävien suunnittelu ja organisointivastuu on työnantajalla. Myös yleisötyötehtävän tulee olla luonteeltaan selkeästi muusikon työtä.

Määräyksen kehittämistarpeita ja mahdollisesta soveltamiseen liittyviä tulkintoja on sovittu tarkasteltavan sopimuskaudella Muusikkojen liiton ja KT:n yhteisessä työryhmässä, jossa on edustettuna myös työnantajan ja työntekijän edustajia. Sopijaosapuolet antavat sopimuskauden aikana yhteisen ohjeistuksen yleisötyötä koskien.

Voimassaolo

Sopimus on voimassa 1.5.2022–30.4.2025.

Palkantarkistukset vuonna 2022

Kuukausipalkkaisen muusikon tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.6.2022 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 46 euroa, kuitenkin vähintään 2,0 prosenttia. Henkilökohtaista lisää korotetaan 2,0 prosenttia. Keskitetystä järjestelyerästä palkantarkastuksiin käytetään lisäksi 0,5 prosenttia 1.10.2022. Keskitetty järjestelyerä on sovittu jaettavan yleiskorotuksena.

Tilapäisten muusikkojen palkkioita korotetaan 1.6.2022 lukien 1,98 prosenttia ja 1.10. lukien 0,5 prosenttia.

Palkantarkistukset vuonna 2023

Kuukausipalkkaisen muusikon tehtäväkohtaisia palkkoja korotetaan 1.6.2023 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 1,5 prosenttia. Myös henkilökohtaista lisää korotetaan 1,5 prosenttia.

Paikallinen järjestelyerä 1.6.2023 lukien on 0,4 prosenttia kunta-alan kuukausipalkkaisten muusikkojen virka- ja työehtosopimusten palkkasummasta.

Tilapäisten muusikkojen palkkioita korotetaan 1.6.2023 lukien 1,89 prosenttia.

Palkantarkastuksiin on sovittu perälautamääräys.

Palkantarkistukset vuonna 2024

Kuukausipalkkaisen muusikon tehtäväkohtaisia palkkoja korotetaan 1.6.2024 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 1,5 prosenttia. Myös henkilökohtaista lisää korotetaan 1,5 prosenttia.

Paikallinen järjestelyerä 1.6.2024 lukien on 0,4 prosenttia kunta-alan kuukausipalkkaisten muusikkojen virka- ja työehtosopimusten palkkasummasta.

Tilapäisten muusikkojen palkkioita korotetaan 1.6.2024 lukien 1,89 prosenttia.

Palkantarkastuksiin on sovittu perälautamääräys.