Hallituksen esitys tartuntatautilain 58 d §:n muutoksesta liian tulkinnanvarainen

Muusikkojen liiton juristi Mirkka Kivilehto oli keskiviikkona 8. syyskuuta 2021 sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuultavana tartuntatautilain 58 d §:n muuttamiseen liittyen.

Hallituksen esityksessä eduskunnalle

  • pykälästä poistettaisiin lähikontaktin tarkka määritelmä sekä soveltamisen kriteerinä käytetty ilmaantuvuusluku
  • soveltamiskriteeriä tartuntaryppäiden osalta tarkennettaisiin siten, että pykälän mukaisen päätöksen tekeminen edellyttäisi, että alueella olisi todettu merkittäviä tartuntaryppäitä, jotka aiheuttaisivat merkittävän riskin uusien tartuntojen laajaan leviämiseen alueella.

Esityksessä juridisia ongelmia

Esityksen mukainen pykälämuutos sisältää juridisia ongelmia, joita jo tartuntatautilain 58 §:n soveltaminen on tuonut tullessaan koronapandemian aikana kokoontumisrajoitusten osalta. Ongelmat liittyvät lain tulkinnanvaraisuuteen tilanteissa, joissa rajoitetaan perusoikeuksia.

Esityksessä ehdotetaan poistettavaksi pykälän soveltamisen kriteerinä käytetty ilmaantuvuusluku, ja jatkossa viranomainen määrittelisi, milloin pykälän käyttöönotto olisi välttämätöntä. Jos pykälästä poistettaisiin sen soveltamisen kriteerinä käytetty ilmaantuvuusluku tai vaihtoehtoisesti mikä tahansa ennakoitavissa oleva raja-arvo, katoaisi pykälältä sekä sen tarkkarajaisuus että sen soveltamisen ennakoitavuus. Nyt ehdotetussa pykälämuutoksessa soveltamisen kriteerit olisivat huomattavasti aikaisempaa epämääräisempiä ja tulkinnanvaraisempia.

Esityksessä ehdotetaan poistettavaksi myös lähikontaktin tarkka määritelmä. Ehdotetun lainmuutoksen perusteella se olisi kuitenkin näennäinen toimi, sillä jatkossa viranomainen määrittelisi, mitä lähikontaktilla milloinkin tarkoitettaisiin ja millaisia rajoitustoimenpiteitä 58 d §:n mukaisissa asiakas- ja yleisötiloissa olisi syytä toimeenpanna.

”Tällainen ehdotettu muutos lisäisi pykälän tulkinnanvaraisuutta eikä poistaisi päätösten ennakoitavuuteen ja muun muassa alueelliseen yhdenvertaisuuteen liittyviä ongelmia”, toteaa Mirkka Kivilehto.

Muutoksella rajoitettaisiin perusoikeuksia – mahdollistaisi riskipistetaulukon soveltamisen lain nojalla

Esitys on ongelmallinen etenkin siksi, että ehdotetulla pykälämuutoksella rajoitettaisiin perusoikeuksia. Perusoikeuksien rajoittamisen ja viranomaistoiminnan tulee perustua lakiin, mutta jatkossa ehdotetun pykälän osalta viranomaistoiminta ja perusoikeuksien rajoittaminen perustuisivat lain sijaan pelkästään asiantuntija-arvioihin ja ulkopuoliseen ohjaukseen. Viranomainen itse määrittelisi, milloin rajoitukset olisivat välttämättömiä ja miksi ilman, että päätökset johdettaisiin suoraan laista.

Tämä toisi mukanaan tulkintaerimielisyyksiä ja epäyhdenvertaisia lopputulemia eri alueiden ja toimintojen välillä. Esimerkiksi perusteluiltaan ongelmallisen THL:n riskipistetaulukon käyttöönotto ja soveltaminen olisi mahdollista suoraan lain nojalla.

58 d § tulisi kumota kokonaan

Tartuntatautilain 58 d § tulisi vuoden loppuun saakka voimassa olevana väliaikaisena pykälänä ensisijaisesti kumota kokonaan, mikä selkeyttäisi tartuntatautilain soveltamista kokonaisuutena. Mikäli nykyistä pykälää ei voida kumota kokonaan, ei nyt annettua muutosehdotusta tulisi toteuttaa.

 

Lue Muusikkojen liiton lausunto kokonaisuudessaan: